https://www.stin.cz/uploads//images/horni-banner/BANNER-VENKOVNI-ZALUZIE.jpg

Kereskedelmi feltételek

A STÍN KOVO s.r.o. társaság Általános kereskedelmi feltételei
Verzió: 1 / 2014 / HU

Bevezető rendelkezések:

1. A jelen Általános kereskedelmi feltételeket (továbbiakban csak „kereskedelmi feltételek") a STIN KOVO s.r.o. társaság (székhelye: Bří. Hlaviců 122, Vsetín 755 01, (továbbiakban csak „STÍN KOVO" társaság), cégszám: 28632346, adószám: CZ28632346) adta ki, a következőkben felsorolt termékei értékesítéséhez, az üzlet, az előkészítés és a lebonyolítás, valamint szerződéses kapcsolat feltételeinek a maghatározása érdekében.
2. A jelen kereskedelmi feltételek érvényesek abban az esetben is, amikor a STÍN KOVO, harmadik félnek nem katalógus termékeket ad el, és amennyiben az adásvételre nem lettek külön feltételek meghatározva. Amennyiben írásban egyéb feltételek is meghatározásra kerültek, akkor ezek előnyt éveznek a kereskedelmi feltételekkel szemben.

I. Alkalmazott kifejezések és adatok

1. A vevő olyan személy vagy társaság, amely a jelen feltételek szerint megrendelést küld a STÍN KOVO cég részére.

2. A teljesítés alatt a STÍN KOVO cég kereskedelmi tevékenységeibe tartozó áru leszállítását kell érteni.

3. Az áru olyan termék, amely az ajánlatban megnevezéssel van feltüntetve. Az áru specifikációját, mennyiségét és fajtáját az alábbiakban meghatározott okmányok szerint kell értelmezni.

4. Nem katalógus áruként olyan termékeket kell érteni, amelyeket a STÍN KOVO társaság a jelen feltételek vagy egyéb külön rendelkezések alapján szállít, és amelyeket a katalógusok nem tartalmaznak.

5. A rendelés egyoldalú jogi aktus, amelyben a vevő kifejezi azt a kívánságát, hogy a STÍN KOVO cégtől konkrét terméket vásároljon.

6. A rendelésnek az alábbi elemeket és adatokat kell tartalmaznia:

a. természetes személyek esetében: vezetéknév és keresztnév; jogi személyek esetében: társaság kereskedelmi megnevezése;
b. természetes személyek esetében: lakóhely vagy vállalkozás székhelye; jogi személyek esetében: társaság székhelye;
c. szállítási és számlázási cím, ha eltér a b. pontban feltüntetett címtől;
d. természetes személyek esetében: születési dátum; jogi személyek esetében: cégszám és adószám;
e. megrendelt áru és mennyisége;
f) természetes és jogi személyek esetében: cégbírósági vagy iparűzési kivonat, áfás adózó esetében: nyilvántartásba vételi kivonat (a megrendelés mellékleteként(, ha a rendelő még ne vásárolt a STÍN KOVO cégnél;
g. áruk megjelölése a STÍN KOVO katalógusok alapján;

Kiegészítő adatok:
h. bankszámlaszám és számlavezető bank;
i. vevő telefon és faxszáma, e-mail;
A STÍN KOVO a hozzá érkezett megrendeléseket munkanapokon dolgozza fel. Minden 10:00 óra előtt beérkező rendelést a következő kiszállítási ütemterv szerint. Minden 10:00 óra után beérkező rendelést a legközelebbi kiszállítási ütemterv szerint, figyelembe véve a szortimentet és a vevők szerinti kiszállítási üzemezést. A STÍN KOVO társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy a megrendelés jogosultságát és valódiságát bármikor ellenőrizze, mégpedig telefonon, faxon. A rendelő személyének az ellenőrzéséhez az eladó kérheti a vevő aláírás mintájának a megküldését is. Amennyiben a STÍN KOVO társaság eltéréseket talál a rendelés adatai és az ellenőrzés közben megszerzett adatok között, különösképpen, ha a rendelésen található aláírás minta nem felel meg a bekért aláírás mintának, akkor bármikor visszautasíthatja a rendelést.

A rendelés ajánlattétel adásvételi szerződés megkötésére. A rendelés szerinti STÍN KOVO teljesítéssel az adásvételi szerződés teljes terjedelmében megkötésre kerül. Amennyiben a STÍN KOVO társaság a rendelést nyomtatvány formájában teszi közre a regisztrált kereskedelmi partnereknek vagy a vásárlóknak, pl. nyomtatott formában, elektronikus úton vagy más formátumban, akkor a vevő az adott rendelési nyomtatványt tölti ki a megrendelése továbbításához.

7. A megrendelt áru leszállítása, illetve a rendelés teljesítése a STÍN KOVO társaság részéről megtörténtnek tekintendő az áru vevőnek való átadásával. Részteljesítés megengedett, a vevőnek nincs joga visszautasítani a részteljesítést.

8. Reklamáció: egyoldalú jogi lépés a vevő részéről, amelynek során jogot gyakorol az áruhiba felelősség érvényesítésére. A reklamációt a STÍN KOVO társaság Reklamációs szabályzata szerint kell bejelenteni, ez a szabályzat a jelen feltételek elválaszthatatlan része.

9. Számla: a jelen feltételek IV. cikkében meghatározott dokumentum.

10. Fizetési határidő: a STÍN KOVO társaság által meghatározott határnap, ameddig az áru ellenértékét ÁFA-val együtt át kell utalni a STÍN KOVO társaság bankszámlájára, vagy az áru ellenértékét készpénzben be kell fizetni a STÍN KOVO társaság pénztárába.

11. Amennyiben az egyes vevőkre nincs érvényes külön kiadott árjegyzék, akkor árjegyzékként a STÍN KOVO társaság hivatalos árjegyzékét, illetve a STÍN KOVO társaság által kiadott egyéb árjegyzék kiegészítéseket kell alkalmazni a termékekre (továbbiakban csak „árjegyzék"). A STÍN KOVO társaság fenntartja magának a jogot az árjegyzék megváltoztatására. Az egyes vásárlásokra a rendelés időpontjában érvényes árjegyzéki árakat kell alkalmazni. Az árjegyzék akkor lép érvénybe, amikor azt a STÍN KOVO társaság a székhelyén kiadja, amennyiben a STÍN KOVO társaság nem rendelkezik másképpen.

12. A Backorder pótmegoldás arra az esetre, ha a STÍN KOVO társaságnak a vevő által kért időpontban a megrendelt áru nem áll megfelelő mennyiségben rendelkezésére. Ez azt jelenti, hogy a STÍN KOVO társaság az ilyen megrendelést nyilvántartásba veszi és a vevő rendelését várakozó listára veszi fel. Ilyen esetben a szállítási határidőről egyedileg állapodik meg a vevővel.

II. A keretszerződés érvényességi ideje

1. Keretszerződés általában olyan kereskedelmi partnerekkel kötünk, akik rendszeresen vásárolnak nálunk árut. A keretszerződés a megkötés naptári évének a végéig érvényes. Amennyiben az év vége előtt a felek nem kötnek új szerződést, és a vevő írásban nem jeleni be, hogy nem kívánja meghosszabbítani a szerződést, illetve a vevő továbbra is vásárol az eladó árujából, akkor a szerződés érvényessége automatikusan egy évvel meghosszabbodik.

III. Szállítási feltételek

1. Az adásvételi szerződés tárgyai a STÍN KOVO társaság által szállított termékek. Az árut a vevő a STÍN KOVO társaság által kiadott katalógus, ajánlat vagy más hasonló dokumentumok alapján rendeli meg. A STÍN KOVO társaság kötelezettséget vállal arra, hogy legalább az interneten közzé teszi a legújabb termékeket is tartalmazó katalógusát.

2. Eltérő megállapodás hiányában, az eladó az árut kizárólag csak rendelés alapján, a katalógusban megadott vagy más módon megállapodott határidő alapján szállítja le a vevőnek. A rendelést írásban, faxon, vagy elektronikus formában kell megküldeni az eladó részére. Amennyiben a rendelés nem írásos formában történt, akkor a STÍN KOVO társaság a teljesítés előtt kérheti az írásos rendelés kiegészítő megküldését. A katalógusban nem szereplő árukat a vevő csak írásos formában rendelheti meg.

3. A STÍN KOVO társaság bármilyen kártérítési kötelezettség nélkül elutasíthatja a vevő olyan rendelésének a teljesítését, amely az eladót lehetetlen vagy hátrányos helyzetbe hozná, illetve amely eltér a szokványoktól. Tovább a vevő rendelését akkor is elutasíthatja, ha a vevő nem tett eleget minden fizetési kötelezettségének a STÍN KOVO társaság felé, a rendelés napjáig bezáróan.

4. A rendszeres szállítási határidők szerinti rendelések esetében az eladó nem számol fel szállítási költségeket. Az áru kiszállítását a STÍN KOVO társaság végzi. Az áru átvételét a vevő a STÍN KOVO társaság dolgozójának, vagy a megbízott fuvarozónak, a szállítólevél aláírásával igazolja. Az áru átvételének az igazolását a vevő a cégbírósági kivonat (vagy az iparűzési jegyzék kivonat) szerint igazolja le, az átvevő személy nevének a feltüntetésével, illetve az átvevő személy aláírásával. Amennyiben az árut fuvarozó cég szállítja ki a vevőnek, akkor 130,- Kč-t (áfa nélkül) szállítási költségként számolunk fel. Abban az esetben, ha a megrendelt árut a vevő nem a rendszeres kiszállítással kéri (akár az eladó vagy más fuvarozó által), akkor a szállítási költséget teljes egészében felszámoljuk a vevőnek. A vevő tudomásul veszi, hogy a fuvarozó nem köteles ellenőrizni cégjegyzéki adatokat és az áru átvételének az igazolását a cégbírósági kivonat (vagy az iparűzési jegyzék kivonat) szerint. Az adatok helyességéért kizárólag csak a vevő felel. A vevő a felelős azért is, hogy az árut a fenti rendelkezéseknek megfelelő és jogosult személy vegye át. Abban az esetben, ha később bármilyen kétségek merülnek fel a szállítással és az áru átvételével kapcsolatban (nem megfelelő vagy pontatlan adatok kitöltése miatt), akkor az áru átadását szabályszerűen megtörténtnek kell tekinteni.

5. Ha a vásárló nem küld más szállítási címet, akkor a STÍN KOVO társaság az árut a vevő székhelye/lakóhelye szerinti címre küldi meg. A STÍN KOVO társaság több szállítási cím feltüntetése esetén az árut bármelyik címen átadhatja, ha a vevő nem specifikálta pontosan az átadandó árukat az egyes címeknek megfelelően. Ugyanez érvényes arra az esetre is, ha a vevő ugyan pontosan specifikálta az átadandó árukat az egyes címekhez, de az áru átadása ezeken a címeken nem volt lehetséges.

6. A vevő azonnal és írásban köteles értesíteni a STÍN KOVO társaságot az összes jelentős változásról: az áru átvételével megbízott személy megváltozásáról, az aláírásra jogosult személyek megváltozásáról, a szállítási címek megváltozásáról stb. E kötelezettség megsértése esetén a STÍN KOVO társaság nem vállal felelősséget az áru megfelelő átadásáért, a késedelmekért, vagy a keletkezett károkért.

7. Szállítási okmányként a szállítólevél és a számla szolgál. A számla egyik melléklete a szállítólevél másolata lesz.

IV. Ár és fizetési feltételek

1. A vételárat az eladó (gyártó) határozza meg, az árakat az általános árjegyzék, vagy a konkrét vevőre vonatkozó külön árjegyzék tartalmazza, az áru ára a számlán kerül feltüntetésre. A vételár tartalmazza a STÍN KOVO társaság összes kapcsolódó költségét, az áru csomagolását, az áru megjelölését, az okmányok és szállítólevek kiállítását, az áru rendeltetési címre való kiszállítását (amennyiben a jelen feltételek nem rendelkeznek másként), illetve az áru védelmét. A vevő kijelenti, hogy az eladó árjegyzékével megismerkedett.

2. Az áru ellenértéke a számlázás napján esedékes. Amennyiben a számla nem tartalmaz más fizetési határidőt, akkor a fizetési határidő 14 nap a számla kiállításától számítva.

3. Az áru ellenértéke akkor is megilleti az eladót, ha a legyártott árut vagy annak egy részét a vevő nem vette át.

4. Minden új vevő esetében az első három számla azonnal esedékes (ha nincs ettől eltérő megállapodás).

5. A számla adó- és fizetési bizonylat, amely a következőket tartalmazza:
a. kiállítás és adókötelezettségi dátuma;
b. fizetési határidő;
c. áru felsorolása, mennyisége, egységára, rendelés száma;
d. teljes ár áfa nélkül;
e. ÁFA;
f) átutalandó összeg;
g. szállítólevelek száma, ha külön lettek kiállítva;
h. vevői szám, ha a rendelő ilyennel rendelkezik;
i. rendelési szám
j. eladó és vevő azonosítási adatai, adószámmal együtt;

6. A számla késedelmes fizetése esetén a STÍN KOVO társaság késedelmi kamat megfizetését kérheti a Vevőtől, mégpedig a tartozás összegéből számolt 0,05 %/nap értékben, minden nap késedelemért. Ilyen esetben az áru a számla (számlák) teljes kifizetéséig a STÍN KOVO társaság tulajdonában marad. Ha a tartozás 30 napon túl is fennáll, akkor a STÍN KOVO társaság elállhat a szerződéstől. A szerződéstől való elállást írásban kell benyújtani, a felmondás a másik félnek való kézbesítés pillanatától lép életbe. A felmondás átvételeként kell értelmezni a fax üzenet vagy e-mail üzenet átvételét is. A felek ilyen esetben kötelesek egymásnak kölcsönösen visszaadni azokat a dolgokat, amelyeket a szerződés keretben kaptak. Áru visszaadása csak a STÍN KOVO társaság felhívása (vagy külön megállapodás) alapján lehetséges. Az árut a vevő a saját felelősségére és költségeire köteles visszaküldeni.

7. Amennyiben a vevő az 5. pont szerint már tartozik az eladónak, és újabb megrendelést küld, akkor az eladónak joga van arra, hogy ezt a megrendelést addig ne teljesítse, amíg a vevő az összes fizetési kötelezettségét ki nem egyenlítette vele szemben.

V. Termékhiba felelősség, garancia

1. A reklamációt a STÍN KOVO társaság Reklamációs szabályzata szerint kell bejelenteni, ez a szabályzat a jelen feltételek elválaszthatatlan része. A Reklamációs szabályzat tartalmazza a termékhiba felelősségből eredő jogokat és kötelezettségeket is. A Reklamációs szabályzat közzé tételére és megváltoztatására a jelen feltételekkel azonos rendelkezések vonatkoznak.

2. Amennyiben az Árjegyzék nem tartalmaz ettől eltérő adatot, akkor a STÍN KOVO társaság az általa szállított árukra 24 hónap garanciát vállal. A garancia időtartamnak kezdete az áru átvételének napja.

VI. Külön rendelkezések a katalógusban nem szereplő árukról és szolgáltatásokról

1. Katalógusban nem szereplő árut és szolgáltatást kizárólag csak külön írásos megrendelésben vagy külön szerződésben lehet megrendelni.

2. A STÍN KOVO társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes vevőknek vagy vevőcsoportoknak speciális és egyedi árjegyzék alapján adjon el árukat. Az árak meghatározásának a kritériumát a STÍN KOVO társaság dolgozza ki. Az egyedi és speciális árjegyzék érvénybe lépéséhez a felek között keretszerződést kell kötni, a speciális árjegyzék e keretszerződés melléklete és elválaszthatatlan része lesz.

VII. Egyéb rendelkezések

1. Az árura vonatkozó tulajdonjog az áru teljes ellenértékének a kifizetése után száll át a vevőre. Az áru átvételével az áruhoz kapcsolódó felelősségek, az áru sérülés vagy ellopás veszélye a vevőre szállnak át.

2. A jelen Kereskedelmi feltételek akkor lépnek életbe és hatályba, amikor a feltételeket a STÍN KOVO társaság erre feljogosított dolgozója aláírja. Az interneten való közzététel esetében a jelen Kereskedelmi feltételek a közzétételt követő 2. napon lépnek életbe és hatályba. A később kiadott Kereskedelmi feltételek mindig a korábban kiadott Kereskedelmi feltételek helyébe lépnek. A Kereskedelmi feltételek alapján keletkező jogi kapcsolatokra mindig a jogi kapcsolat létrejöttének a pillanatában érvényes Kereskedelmi feltételek az érvényesek.

3. A felek megállapodtak abban, hogy bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, keletkezik, a Választottbíróságról szóló 216/1994. sz. törvény alapján, választottbírót kérnek fel, mégpedig Mgr. Tereza Vašíčkova személyében (tanúsítvány MSp ČR 492 sz.). A keresetet a felperes a következő címre küldi meg: Brno, Cejl 91, irányítószám 602 00. Ez a cím a választottbíró címe, illetve a választottbírósági eljárás is ezen a címen zajlik le. A felek megállapodtak abban, hogy a választottbírósági eljárás költsége hatezer cseh korona + a választottbírósági díj másfélszerese, amely megfelel az általános bírósági díjaknak Cseh Köztársaságban az egy millió koronás határértékig lefolytatandó eljárás díjának. Amennyiben a vitatott összeg ennél nagyobb, akkor a költség a fenti összeget meghaladó rész után fizetendő választottbírósági díjjal lesz nagyobb. A kiszámított választottbírósági díjhoz még az áfát is hozzá kell számítani. Amennyiben nemzetközi jogvitáról van szó, akkor a díj ötven százalékkal nagyobb lesz. Amennyiben a választottbírósági eljárásban több résztvevő is van, akkor a harmadik és minden további résztvevő után a díj ötödével növekszik. A választottbírósági eljárások díjszámításai szerint a vitatott összegbe (a választottbírósági díjak tényleges meghatározásához) a kölcsönös követeléseket is be kell vonni. A választottbíróság az eljárás során külön díjakat is felszámolhat (a tényleges költségek alapján). Az eljárás megszüntetésével a választottbírósági díjak megfizetési kötelezettsége nem szűnik meg, a befizetett választottbírósági díj nem téríthető vissza. A felek megbízzák a választottbírót, hogy az eljárást cseh nyelven folytassa le és az igazságosság elve alapján hozzon határozatot. A határozatot nem kell megindokolni. A felek egyetértenek azzal, hogy a választottbíró a választottbírósági eljárás keretében, adminisztratív és gazdasági tevékenységekkel harmadik felet bízzon meg, mégpedig az „Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s." részvénytársaságot, amely a választottbírósági eljárás helyén székel, és amelyet felmentik a titoktartás alól.
A felek megállapodtak abban, hogy választottbírósági döntés kézbesítésére az OSR rendelkezéseit alkalmazzák, valamint a választottbírósági döntés kézbesítését az www.urmr.cz/vyvesni-deska weblapon való közzé tételével helyettesítik.

4. A vevő kijelenti, hogy a jelen Kereskedelmi feltételeket elolvasta és azzal egyetért, valamint elfogadja, hogy a Kereskedelmi feltételek az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részei legyenek.

5. A vevő ezennel hozzájárulását adja az eladónak arra, hogy a 101/2000 sz. törvény értelmében a vevő feldolgozza az átadott személyes és egyéb adatait, elsősorban a rendelések nyilvántartása, könyvelés, gyártástervezés, szerelés, számlázás, reklamáció, szerviz és garancia céljaiból, az előző tevékenységek szabályszerű és meghatározott időtartamig tartó végrehajtásához, a vonatkozó cseh jogszabályok szerint. Az eladó kötelezettséget vállal a személyes adatok védelmére, megfelelő technikai és szervezeti intézkedések megtételével.

6. A vevő kijelenti, hogy korlátozások nélkül tudja a vállalt kötelezettségeit teljesíteni, nem fizetésképtelen, a vagyonára nincs csődeljárás megindítva, illetve nem állítottak le ellene csődeljárást vagyon hiányában, továbbá nincs kényszeregyezsége hitelezőkkel, valamint nincs vele szemben olyan bírósági határozat, amely eltiltaná az adott kereskedelmi tevékenység végzésétől.

7. A vevő kijelenti, hogy jogilag cselekvőképes, és az őt képviselő személyek rendelkeznek minden szükséges felhatalmazással és megbízással.

8. A vevő, az eladó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, semmilyen szerződéses kötelezettségét sem adhatja át vagy ruházhatja át harmadik félre.

9. A vevő felel minden olyan kárért, amelyeket hamis vagy pontatlan adatok megadásával, vagy az igazságtól eltérő nyilatkozatával okozott a szerződés rendelkezéseinek a megsértésével.

Vsetín, dátum: 2013.12.30.

A STÍN KOVO s.r.o. társaság nevében:
Ing. Karel Peltsarszký
ügyvezető igazgató

Rendeljen nálunk

Szakértői háttérrel, profi szervizzel és vevőszolgálattal, valamint egyéni elbánással állunk a vevőink rendelkezésére.

1991 óta létező cseh cég, hagyományokkal Kiváló minőségű termékek

Kiváló minőségű
termékek

Egyedi hozzáállás

Marketing támogatás - minták, mintaválasztékok, nyomtatott termékbemutatók

Műszaki és kereskedelmi oktatások a mintatermünkben

Gazdag termékválaszték