https://www.stin.cz/uploads//images/horni-banner/horizontalni3.jpg

Személyes adatvédelem

Tisztelt vevők és kereskedelmi partnerek!

A jelen dokumentum alapvető információkat tartalmaz arról, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait. Nagyra értékeljük, hogy a személyes adatait megosztja velünk, mi pedig mindent megteszünk a személyes adatai maximális védelme érdekében. Az Önnel tartott kapcsolatban törekszünk az átvilágíthatóságra, különösen a személyes adatainak a kezelésében és feldolgozásában. Az Európai Unió új jogszabályaira való tekintettel, a jelen tájékoztató memorandumot a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (2016. április 27.) összhangban dolgoztuk ki (továbbiakban csak „GDPR”). A jelen memorandumban az információkat érthető módon kívántuk közzétenni, ezért választottuk a kérdés-felelet formátumot. Az információk sorrendje a következő:

1) Ki az adatkezelő?

2) Ki az adatvédelmi tisztviselő?

3) Milyen célokra van szükségünk személyes adatokra?

4) Mik a jogos érdekeink?

5) Hogyan szereztünk személyes adatokat?

6) Milyen személyes adat kategóriákat dolgozunk fel?

7) Mi a jogalapja a személyes adatok kezelésének?

8) Továbbadjuk valaki másnak a személyes adatokat?

9) Továbbadjuk harmadik országba vagy valamilyen nemzetközi szervezetnek a személyes adatokat?

10) Mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat?

11) Milyen jogai vannak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban, és ezeket hogyan érvényesítheti?

12) A személyes adatokat automatikusan kiértékeljük?

Ez az információs memorandum alapvető információkat tartalmaz, a személyes adatok kezelőjeként ezeket nyilvánosságra kell hoznunk.

A személyes adatainak a feldolgozásával kapcsolatban, bármilyen kérdésével forduljon hozzánk, küldjön e-mailt: stepanek@stin.cz vagy hívjon bennünket telefonon +420 571 477 551. Levelet is küldhet a következő címre: Zbrojovka obj. 13, Vsetín, 755 01.

1. Ki az adatkezelő?

Az „adatkezelő” az a személy vagy szervezet, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének célját és eszközeit.

Az adatkezelő a STÍN KOVO s.r.o. (kft.) társaság, székhelye: Bří. Hlaviců 122, Vsetín 755 01, cégszám: 28632346, adószáma: 28632346, cégbírósági bejegyzés: Ostravai Megyei Bíróság, C lajstrom, 35741 betétszám. Az adatkezelő elérhetősége: stepanek@stin.cz (e-mail) vagy +420 571 477 551 (telefon).

2. Ki az adatvédelmi tisztviselő?

Az adatvédelmi tisztviselő olyan személy, aki a személyes adatok védelmének a területén tapasztalt, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatfeldolgozás a lehető legjobban megfeleljen a kapcsolódó jogszabályoknak. Továbbá az adatvédelmi tisztviselő a legképzettebb személy a személyes adatokhoz kapcsolódó kérdések megválaszolására és a kérések intézésére. A társaságunk adatvédelmi tisztviselője Martin Štěpánek, a kapcsolattartási adatai: stepanek@stin.cz (e-mail) vagy +420 571 477 551 (telefon).

3. Milyen célokra van szükségünk személyes adatokra?

A személyes adatokat az adatkezelő:

a) a GDPR 6. cikk, (1). bekezdés, b) pontja szerinti szerződések előkészítéshez és a szerződések teljesítéséhez használja fel. Az ilyen kapcsolatból egyéb jogi kötelezettségek is keletkeznek, így az adatkezelőnek e célból személyes adatokat kell feldolgoznia (GDPR 6. cikk, (1). bekezdés, c) pont);

b) marketing célokra használja fel, hogy az adatkezelő a lehető legjobban testreszabott ajánlatot tudjon kidolgozni (az Ön igényei szerint) a termékeire, szolgáltatásaira és kereskedelmi információira. Az adatkezelő ebből a célból egyértelmű hozzájárulást kap Öntől (GDPR 6. cikk, (1). bekezdés, a) pont);

c) a jogos érdekeinek a védelméhez használja fel (GDPR 6. cikk, (1). bekezdés, f) pont).

A személyes adatoknak az adatkezelő részére történő átadása általános jogi és szerződéses követelmény. Ami a marketing célú személyes adatok átadását illeti (ez nem jogi és szerződéses követelmény), ehhez az Ön hozzájárulása szükséges. Ha Ön nem járul hozzá a személyes adatainak a marketing célokra való feldolgozásához, ez nem jelenti azt, hogy az adatkezelő ennek eredményeként megtagadhatja a termék vagy szolgáltatás szerződés alapján történő átadását.

4. Mik a jogos érdekeink?

A személyes adatokat az adatkezelő a saját jogos érdekeinek az érvényesítéséhez is feldolgozza. Az adatkezelő jogos érdekei elsősorban: az összes szerződéses kötelezettség megfelelő teljesítése, minden törvényes feladat megfelelő végrehajtása, közvetlen értékesítés, üzleti és vagyonvédelem, és nem utolsósorban a környezet védelme, valamint a fenntartható fejlődés biztosítása. A személyes adatok maximális védelme érdekében Önnek jogában áll meghatározni, hogy a személyes adatait kizárólag csak a legfontosabb jogi okok miatt dolgozzák fel, vagy hogy a személyes adatait blokkolják. A személyes adatok feldolgozásához kapcsolódó jogairól részletesebb információkat a jelen memorandum 11. cikkében olvashat.

5. Hogyan szereztünk személyes adatokat?

Az adatkezelő a személyes adatait közvetlenül Öntől kapta, elsősorban a kitöltött űrlapokból, a kölcsönös kommunikációból vagy a megkötött szerződésekből.

Ezenkívül a személyes adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból és nyilvántartásokból, például a cégbírósági jegyzékből, az adósok jegyzékéből, szakmai nyilvántartásokból, vagy a Földhivataltól is származhatnak. Emellett az adatkezelő személyes adatokat szerezhet olyan vele együttműködő harmadik felektől is, akik jogosultak a személyes adataihoz való hozzáféréshez és feldolgozáshoz, továbbá az adatkezelő az Ön által az interneten vagy közösségi hálózatokon elhelyezett adatokhoz is hozzáférhet.

6. Milyen személyes adat kategóriákat dolgozunk fel?

Annak érdekében, hogy Ön elégedett legyen a kötelezettségeink megfelelő teljesítésével, a jogi kötelezettségeink teljesítésének a biztosításával, az adatkezelő termékeinek és szolgáltatásainak személyre szabott ajánlataival, valamint a fentiekben említett céloknak való megfelelésével, az adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli:

 

a) alapvető azonosítási adatok – keresztnév, vezetéknév, születési idő, lakhely, születési szám és azonosító szám;

b) elérhetőségi adatok – telefonszám és e-mail cím;

c) kölcsönös kommunikációból származó információk –- e-mailekből, telefonhívásokból vagy egyéb kapcsolattartási formákból;

d) számlázási és tranzakciós adatok – különösen a számlán megjelenő információk, megállapodott számlázási feltételek és beérkezett fizetések.

7. Mi a jogalapja a személyes adatok kezelésének?

A feldolgozás jogszerűségét a GDPR 6. cikk, (1). bekezdése szabályozza, amely szerint a feldolgozás akkor jogszerű, ha az a szerződés teljesítéséhez, az adatfeldolgozó törvényes kötelezettségeinek a teljesítéséhez, az adatfeldolgozó jogos érdekeinek a védelméhez szüksége, továbbá ha az adatfeldolgozás az Ön által megadott hozzájárulás alapján történik. A feldolgozás jogszerűsége továbbá a számlázási adatok feldolgozását és megőrzését meghatározó, a számvitelről szóló 563/1991 számú törvényen, valamint az adatkezelő jogos érdekeit védő rendelkezéseket tartalmazó 89/2012 számú törvényen, továbbá a hozzáadottérték-adóról szóló 235/2004 számú törvényen is alapul.

8. Továbbadjuk valaki másnak a személyes adatokat?

A személyes adatokat (a jogszabályi kötelezettségeink keretében), állami hatóságoknak, például adóhivataloknak, bíróságoknak, bűnüldöző szerveknek vagy a tőkepiaci felügyeletnek kell átadnunk. Továbbá a rendelés kivitelezése esetén továbbíthatjuk azokat szerződött partnereink részére.

9. Továbbadjuk harmadik országba vagy valamilyen nemzetközi szervezetnek a személyes adatokat?

A személyes adatokat nem adjuk tovább az Európai Unión illetve az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba, vagy bármely nemzetközi szervezetnek.

10. Mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat?

A személyes adatokat legalább a szerződés időtartama alatt dolgozzuk fel és tároljuk. Néhány személyes adatot, például az adó- és számlázási kötelezettségekhez kapcsolódó adatokat hosszabb ideig, általában 5 évig kell (az első felhasználástól számolva) megőrizni. A szerződésben szereplő személyes adatokat, amelyek az adatkezelő jogos érdekeinek az érvényesítéséhez szükségesek, a szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított legfeljebb 3 évig tároljuk. A marketing célból feldolgozott személyes adatokat a megszerzéstől számított legfeljebb 3 évig tároljuk. A személyes adatokat, a törvényben meghatározott maximális időtartamot meghaladóan nem tároljuk. Az archiválás időtartamának az elteltével a személyes adatokat biztonságosan, és vissza nem állítható módon semmisítjük meg, hogy az adatokkal senki se tudjon visszaélni.

11. Milyen jogai vannak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban, és ezeket hogyan érvényesítheti?

Az adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok kezelése szabályszerű és biztonságos legyen. A jelen cikkben ismertetett jogokat garantáljuk Önnek, ezen jogok érvényesítését az adatkezelőnél kérheti.

a) Hogyan érvényesítheti a jogait?

Az egyes jogok érvényesítéséhez küldjön e-mailt a következő címre: stepanek@stin.cz. Az érvényesített jogait érintő valamennyi közleményt és nyilatkozatot a rendszergazda ingyenesen biztosítja. Ha azonban a kérelem nyilvánvalóan ok nélküli vagy ésszerűtlen, különösen azért, mert ismétlődik, az adatkezelő arányos díjat számíthat fel, figyelembe véve az információk biztosításához kapcsolódó igazgatási költségeket. A feldolgozott személyes adatokhoz kapcsolódó jogérvényesítési kérelem ismétlődő benyújtása esetén, az adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy megfelelő mértékű igazgatási költségeket számoljon fel. Az adatkezelő a válaszát, és adott esetben a meghozott intézkedésekhez kapcsolódó tájékoztatását a lehető leghamarabb, de legfeljebb egy hónapon belül köteles megküldeni Önnek. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról, illetve a meghosszabbítás okáról az adatkezelő tájékoztatást küld Önnek.

b) Információkra vonatkozó jogok a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban

Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen az adatkezelőtől: van-e folyamatban személyes adat feldolgozás Önt illetően avagy sem. Személyes adatok feldolgozása esetén Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kérjen: az adatkezelő személyéről, az adatkezelő kapcsolati adatairól, az adatkezelő képviselőjéről, a feldolgozási célokról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, a személyes adatok címzetteiről vagy a címzettek kategóriáiról, a jogosult adatkezelőkről, a kapcsolódó jogai felsorolásáról, a Személyesadat-védelmi Hivatalhoz való fordulás lehetőségeiről, a feldolgozott személyes adatok forrásairól, és az automatizált döntéshozatalról és profilalkotásról.

 

Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell Önt erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról. A tájékoztatásra vonatkozó jogok szerepelnek a jelen memorandumban, de ez nem zárja ki azt, hogy Önt ismételten kérje ezeket az adatkezelőtől.

c) A személyes adatokhoz való hozzáférés joga

Személyes adatok feldolgozása esetén Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kérjen: van-e folyamatban személyes adat feldolgozás Önt illetően avagy sem. Ha igen, akkor hozzáférési joga van: a feldolgozás céljaira, a személyes adatok címzetteire vagy a címzettek kategóriáira, a személyes adatainak a tárolási idejére, a kapcsolódó jogai felsorolására (kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen), a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jogra, az automatizált döntéshozatal és profilalkotás tényére vonatkozó információkhoz, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és Önre nézve milyen várható következményekkel jár, továbbá a személyes adatok harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbítása esetén a kapcsolódó információkhoz és garanciákhoz. Az adatkezelő köteles az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátani. Az másolatok kiadására vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

d) A helyesbítéshez való jog

Amennyiben az Ön személyes adataiban változás következett be, például megváltozott a lakcíme, telefonszáma, vagy más adat (amelyet személyes adatként lehet értelmezni), akkor joga van arra, hogy az adatkezelőtől kérje ezen adatok helyesbítését. Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok (egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő) kiegészítését.

e) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Meghatározott esetekben joga van arra, hogy az Ön személyes adatait az adatkezelő törölje. Ilyen esetek közé tartozik például, hogy a fent említett célokra már nincs szükség a feldolgozott adatokra. Az adatkezelő, a személyes adatok tárolási időtartamának az elteltével azokat automatikusan törli, illetve ilyen kéréssel bármikor fordulhat az adatkezelőhöz. Az ilyen kérést azonban az adatkezelő egyedi értékelésnek veti alá (az Ön törlési joga ellenére az adatkezelőnek kötelessége vagy jogos adatvédelmi érdeke, hogy a személyes adatait tovább tárolja). Erről az adatkezelő részletes információt küld Önnek.

f) Az adatkezelés korlátozásához való jog

A személyes adatokat az adatkezelő csak legszükségesebb terjedelemben kezeli. Ha azonban úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő például túllépte a fent említett, a személyes adatok feldolgozására vonatkozó célokat, akkor kérheti, hogy a személyes adatait kizárólag csak a legfontosabb jogi okok miatt dolgozzák fel, vagy hogy a személyes adatait blokkolják. Az ilyen kérést azonban az adatkezelő egyedi értékelésnek veti alá, amelyről részletes információt küld Önnek.

g) Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

h) A tiltakozáshoz való jog és automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben

Ha úgy ítéli meg vagy találja, hogy az adatkezelő a személyes adatait a magánszférával vagy a magánszféra védelmével összeegyeztethetetlen, vagy a hatályos jogszabályokkal ellentétes módon dolgozza fel (feltéve, hogy a személyes adatokat az adatkezelő nyilvánosan vagy jogszerűen kezeli, vagy közvetlen marketing célokra dolgozza fel, beleértve a profilalkotást, vagy statisztikai célokat, tudományos vagy történelmi célokat), akkor lépjen kapcsolatba az adatkezelővel és kérjen magyarázatot, vagy kérje a hibás állapot megszüntetését.

i) Az adatvédelmi biztosnál való panasztétel joga

A személyes adatok feldolgozását illetően bármikor panasszal vagy észrevétellel fordulhat a felügyeleti szervhez: a Személyes Adatok Védelmi Hivatalához (székhely: Pplk. Sochora 27, 170 00 Prága 7, honlap: https://www.uoou.cz/).

j) Hozzájárulás visszavonási jog

A személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulás bármikor visszavonható, az űrlap kitöltésével / a választómező törlésével / fellebbezés levélben való megküldésével, az adatfeldolgozó postai címére való megküldésével, megfelelő linkre való kattintással vagy e-mail elküldésével.

12. A személyes adatokat automatikusan kiértékeljük?

A személyes adatokat nem értékeljük ki automatikusan.

13. Hogyan használjuk a cookie fájlokat?

A stin.cz weboldal használata során ideiglenes fájlok, úgynevezett „cookie-k” tárolására kerülhet sor, ezek a fájlok látogatóadatokat tartalmazhatnak. A cookie-k feldolgozása közben a látogató személyes adatait összekapcsolhatjuk egy cookie-fájlban található információkkal. Ezeket az adatokat kizárólag csak a STÍN KOVO s.r.o. társaság szolgáltatásainak a javításához használjuk fel, és nem használjuk a látogatók azonosításához, az adatokat csak összesítési szinten dolgozzuk fel. A STÍN KOVO s.r.o. társaság tiszteletben tartja a felhasználók magánéletét és a cookie-k feldolgozása során a vonatkozó jogszabályokkal összhangban jár el.
A látogató megakadályozhatja a cookie-k tárolását, a stin.cz weboldal névtelen (anonim) megnyitásával. A névtelen (anonim) módot az összes modern internetes böngésző támogatja, ilyen módban nincs cookie gyűjtés. A látogató a saját számítógépének a beállításával is megadhatja, hogy a böngésző engedélyezi-e, hogy a weboldal cookie-kat tároljon a végberendezésen.

 
 
 
 

Rendeljen nálunk

Szakértői háttérrel, profi szervizzel és vevőszolgálattal, valamint egyéni elbánással állunk a vevőink rendelkezésére.

1991 óta létező cseh cég, hagyományokkal Kiváló minőségű termékek

Kiváló minőségű
termékek

Egyedi hozzáállás

Marketing támogatás - minták, mintaválasztékok, nyomtatott termékbemutatók

Műszaki és kereskedelmi oktatások a mintatermünkben

Gazdag termékválaszték