https://www.stin.cz/uploads//images/horni-banner/BANNER-VENKOVNI-ZALUZIE.jpg

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky firmy STÍN KOVO s.r.o

Verze: 2 / 2019 / CZ

 

Úvodní ustanovení:

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) vydává STÍN KOVO s.r.o se sídlem Bří. Hlaviců 122,  Vsetín 755 01, IČ: 28632346, DIČ: CZ 28632346 jako prodávající dále uvedených produktů pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů.

2. Tyto Podmínky platí i v případě, že firma STÍN KOVO sjedná s jinou osobou zvláštní podmínky pro nekatalogové dodávky, a to podpůrně pro věci zvláštními podmínkami výslovně nedohodnuté. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání zvláštních podmínek.

 

I. Použité pojmy a termíny

 1. Kupujícím je osoba, která v souladu s těmito Podmínkami vystaví firmě STÍN KOVO objednávku.

 2. Plněním se rozumí zboží dodávané firmou STÍN KOVO v souladu s jejím předmětem podnikání.

 3. Zbožím se rozumí výrobky, které jsou uvedeny dle nabídek názvem. Specifikace zboží se co do množství a druhu vždy uvádí na dále popsaných dokladech.

 4. Nekatalogovým zbožím se rozumí zboží neuvedené v katalogu, které firma STÍN KOVO dodává podle zvláštních ustanovení těchto Podmínek.

 5. Objednávka je jednostranný právní úkon kupujícího, učiněný vůči firmě STÍN KOVO s cílem koupit od ní konkrétní zboží. 

 6. Podstatnými náležitostmi objednávky jsou tyto údaje: 
    1. jméno a příjmení u fyzických osob, či obchodní firma kupujícího, 
    2. u fyzických osob bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště,u právnických osob sídlo kupujícího, 
    3. dodací a fakturační adresa, jsou-li odlišné od adres uvedených pod písm. b., 
    4. IČ a DIČ kupujícího, u fyzické osoby nepodnikatele datum narození 
    5. druh zboží a jeho množství, 
    6. výpis z obchodního rejstříku, popř. kopie živnostenského oprávnění, osvědčení o registraci plátce DPH v příloze objednávky, pokud již nebyly firmě STÍN KOVO předloženy dříve, 
    7. označení zboží podle položek v katalogu firmy STÍN KOVO

     Doplňující údaje                     
    8. bankovní spojení a číslo účtu kupujícího, 
    9. telefonní číslo kupujícího, faxové číslo, e-mail

 

    Náležité objednávky jsou firmou STÍN KOVO zpracovávány po celý pracovní týden. Do 10:00 hodin každého pracovního dne vždy podle daného harmonogramu rozvozů. Objednávky přijaté po 10:00 hod. budou zpracovány a vystaveny k nejbližší expedici následujícího rozvozového dne dle harmonogramu rozvozů jednotlivých odběratelů a dle sortimentu.    Firma STÍN KOVO  si vyhrazuje právo kdykoli prověřit oprávněnost objednávky zejména zpětným telefonickým ověřením totožnosti osoby nebo ověřením podpisu na faxové nebo jiné písemné objednávce s podpisovým vzorem doloženým kupujícím. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat zboží nebo nesouladu mezi podpisem na objednávce a podpisovým vzorem, je firma STÍN oprávněna plnění podle objednávky odmítnout.   Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Splněním firmou STÍN KOVO v souladu s objednávkou dochází k uzavření kupní smlouvy v plném rozsahu. V případě, že je objednávka vydána firmou STÍN KOVO jako formulář, ať již v písemné, elektronické, či jiné podobě, uskutečňuje kupující objednávání zboží zásadně na tomto formuláři, který je přístupný v systému on line pro všechny zaregistrované obchodní partnery a na webových stránkách.

7. Dodávkou či splněním firmou STÍN KOVO (dále jen „dodávka“) je okamžik předání zboží kupujícímu. Dílčí plnění je přípustné a kupující není oprávněn je odmítnout.

8. Reklamací se rozumí jednostranný právní úkon kupujícího směřující k uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží. Reklamace musí být učiněna v souladu s Reklamačním řádem firmy STÍN KOVO, který je nedílnou součástí těchto Podmínek.

9. Fakturou se rozumí dokument popsaný v ustanovení čl. IV Podmínek.

10. Termín splatnosti je den, který určila firma STÍN KOVO a ke kterému musí být kupní cena včetně DPH připsána na účet firmy STÍN KOVO nebo uhrazena firmě  STÍN KOVO v hotovosti.

11. Pokud není firmou STÍN KOVO vydán jednotlivému kupujícímu speciální ceník, rozumí se ceníkem oficiální přehled o cenách titulů v nabídce firmy STÍN KOVO, ve znění jeho doplňků (dále jen „Ceník“). Firma STÍN KOVO si vyhrazuje právo Ceník upravovat. Pro jednotlivé koupě je rozhodující cena zboží podle Ceníku platného v době vystavení objednávky. Platnost Ceníku nastává dnem jeho vydání v sídle firmy  STÍN KOVO, pokud není firmou STÍN KOVO  stanoveno něco jiného.  

12. Backorder je náhradní řešení pro případ, že firma STÍN KOVO nemá ve lhůtě požadované kupujícím k plnění potřebné množství objednaného zboží k dispozici. Znamená to, že firma STÍN KOVO po obdržení takové objednávky zařadí objednavatele jako čekatele na objednané zboží a vede jeho objednávku v evidenci. Termín dodání je individuálně sjednán s objednatelem.

 

II. Doba trvání rámcové kupní smlouvy

 1. Taková smlouva se obvykle uzavírá s obchodními partnery - kupujícími, kteří opakovaně objednávají zboží od prodávajícího. Uzavírá se na dobu určitou do konce kalendářního roku, v němž byla podepsána. Pokud po uplynutí této doby není uzavřena smlouva nová, prodávající kupujícímu předem písemně neoznámí, že trvá na ukončení smlouvy a zároveň kupující pokračuje v odběru zboží, prodlužuje se doba trvání smlouvy automaticky vždy o jeden rok.

 

III. Dodací podmínky

 1. Předmětem koupě je zboží dodávané firmou STÍN KOVO. Výběr zboží provede kupující objednávkou podle katalogu, nabídky nebo obdobného podkladu za tím účelem vydaného firmou STÍN KOVO. Firma STÍN KOVO se zavazuje poskytovat alespoň zveřejněním na své internetové stránce kupujícímu nové katalogy zboží.

 2. Pokud není dohodnuto jinak, zboží se dodává pouze na základě objednávky kupujícího, ve lhůtě dle katalogu či individuální dohody s odběratelem . Objednávka se činí písemnou formou, faxem, formou přenosu dat po síti INTERNET. V případě objednávky jinou než písemnou formou si firma STÍN vyhrazuje právo neposkytnout plnění bez dodatečného potvrzení písemnou formou. Objednávku nekatalogového zboží je kupující povinen učinit vždy v písemné formě.

 3. Firma STÍN KOVO je oprávněna odmítnout bez jakýchkoli postihů ze strany kupujícího plnění, pokud by se tím zavázala k plnění nemožnému, nevýhodnému nebo zjevně v rozporu s obvyklými pravidly. Dále tak může učinit vždy, pokud kupující nemá vyrovnány veškeré závazky vůči firmě STÍN KOVO splatné ke dni vystavení objednávky.

 4. Zboží objednané s termínem dodání dle pravidelných přepravních / rozvozových / dní firmy je vždy zproštěno dopravného.  Dopravu zajišťuje firma STÍN KOVO. Převzetí zboží kupující potvrdí zaměstnanci firmy STÍN KOVO, případně pověřenému dopravci na jeho dodacím dokladu. Potvrzení musí obsahovat řádné označení kupujícího v souladu s podpisem z obchodního rejstříku nebo se živnostenským listem a uvedení jména a příjmení osoby, která převzetí potvrzuje. V případě, že se jedná o zboží zasílané spediční firmou, je zákazníkovi připočítána cena doběrečného ve výši 130,- Kč bez DPH. V případě, že objednatel požaduje dodat zboží mimo pravidelné rozvozové dny a to dopravou dodavatele či jiné spediční služby, bude mu tato služba účtována v plné výši a objednatel je povinen ji zaplatit.  Kupující bere na vědomí, že přepravce není povinen ověřovat soulad údajů uvedených v potvrzení s údaji dle výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu. Kupující nese plnou odpovědnost za dodržení uvedeného postupu a správnost vyznačených údajů. Kupující rovněž plně odpovídá za to, zda zboží bylo převzato osobou oprávněnou k převzetí podle výše uvedených ustanovení. V případě, že později dojde k jakýmkoli pochybnostem o dodávce z důvodu nejasného nebo nepřesného označení kupujícího na dodacích dokladech, považuje se dodávka za řádně provedenou a kupujícím převzatou.

 5. Pokud kupující nesdělí firmě STÍN KOVO jinou adresu k provedení dodávky, platí, že místem dodání je sídlo/ bydliště kupujícího. V případě uvedení více adres firma STÍN KOVO může splnit dodávku předáním na jakékoli z těchto adres, pokud není objednávkou kupujícího místo dodání přesně specifikováno. Totéž platí i v případě, že objednávkou sice místo specifikováno je, ovšem provedení dodávky na uvedenou adresu se ukázalo být nemožným nebo značně obtížným.

 6. Kupující je povinen bezodkladně písemně informovat firmu STÍN KOVO o jakýchkoli změnách v osobách oprávněných k převzetí zboží a podpisu přepravních (dodacích) dokladů, stejně jako o změnách adres určených k provedení dodávky. Porušení této povinnosti nemůže být důvodem pro zpochybnění převzetí dodávky kupujícím a zprošťuje firmu STÍN KOVO  jakékoli odpovědnosti z prodlení nebo za škodu.

 7. Dodacím dokladem podle předchozích ustanovení je zpravidla dodací list a faktura. Při fakturaci bude kopie potvrzeného dodacího listu připojena k faktuře.
 8. Dodavatel neodpovídá za likvidaci vzniklého odpadu z předmětu dodávky. Odběratel zajistí likvidaci a evidenciodpadu na své náklady.

   

 

IV. Kupní cena a platební podmínky

  1. Kupní cena je stanovena dodavatelem (prodávajícím) Ceníkem nebo individuálním stanovením cen pro jednotlivé odběratele a je vždy vyznačena pro příslušný druh zboží ve faktuře. Kupní cena zahrnuje veškeré výdaje firmy STÍN KOVO spojené s balením zboží, jeho označením, doložením všech příslušných dokladů, přepravních dokladů, cenu dopravy zboží na místo stanovené kupujícím jako místo dodání (není-li těmito Podmínkami stanoveno jinak), včetně ochrany zboží. Kupující je s Ceníkem seznámen.

  2. Cena je splatná v den určený fakturou. Není-li fakturou tento den stanoven, nastává splatnost 14. dnem od data vystavení faktury.

  3. Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu i v případě, kdy řádně zhotovené zboží nebo jeho část kupující nepřevzal.

  4. V případě prvních třech objednávek u nového zákazníka je vždy faktura splatná ihned při odběru zboží, pokud není stanoveno jinak.

  5. Faktura je platební doklad a daňový doklad, který obsahuje: 
   1. datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
   2. datum splatnosti, 
   3. označení zboží, jeho množství a jednotkové ceny, zakázku 
   4. uvedení celkové ceny bez DPH, 
   5. DPH, 
   6. uvedení celkové částky k úhradě, 
   7. čísla dodacích listů, pokud byly vystaveny zvlášť, 
   8. zákaznické číslo, pokud je přiděleno, 
   9. číslo objednávky 
   10. identifikační údaje prodávajícího a kupujícího včetně DIČ

  6. Octne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny jednotlivé dodávky, je společnost STÍN KOVO oprávněna na něm požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. V tomto případě zůstává zboží i nadále majetkem firmy STÍN KOVO až do úplného uhrazení faktur(y).Trvá-li prodlení kupujícího déle než 30 dnů, je firma STÍN KOVO oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem jeho doručení kupujícímu. Za doručení se považuje rovněž okamžik převzetí faxové zprávy nebo elektronické pošty na zařízení kupujícího.

  7. Strany jsou v takovémto případě povinny si navzájem vrátit vše, co podle této smlouvy získaly. Vrácení zboží namísto úhrady je možné pouze na výzvu firmy STÍN KOVO nebo po dohodě s ní a děje se na vlastní náklad a nebezpečí kupujícího.

  8. V případě další objednávky ze strany kupujícího, který je dle bodu 5. již v prodlení se zaplacením kupní ceny, bude plnění této objednávky odloženo do doby plného uhrazení kupní ceny, případně všech kupních cen.

 

V. Práva z odpovědnosti za vady, záruka

 1. Práva a povinnosti stran při uplatňování práv kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upravena Reklamačním řádem firmy STÍN KOVO, který je nedílnou součástí těchto Podmínek. Pro zveřejnění Reklamačního řádu nebo jeho změn platí stejné ustanovení o zveřejnění těchto Podmínek.

 2. Pokud není Ceníkem stanoveno něco jiného, firmy STÍN KOVO poskytuje na veškeré zboží záruční dobu v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží. 

 

VI. Zvláštní ustanovení o nekatalogovém zboží a nekatalogových službách

 1. Nekatalogové zboží se dodává výhradně na základě zvláštní písemné objednávky nebo kupní smlouvy.

 2. Firma STÍN KOVO může zcela podle svého volného a výhradního uvážení vydat speciální ceník pro jednotlivé kupující nebo skupiny kupujících. Kritéria určení cen stanoví firma STÍN KOVO. Podmínkou platnosti speciálního ceníku je uzavření rámcové kupní smlouvy, jejíž přílohou a nedílnou částí se speciální ceník stane.

 

VII. Ostatní ustanovení

 1. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

 2. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem jejich podpisu osobou k tomu oprávněnou za firmu STÍN KOVO. V případě jejich zveřejnění na internetové stránce firmy STÍN KOVO nabývají účinnosti 2. dnem po zveřejnění. Novější Podmínky ruší Podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě Podmínek se posuzují vždy podle Podmínek platných v době vzniku právního vztahu.

 3. Kupující byl seznámen a souhlasí s obsahem těchto Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí uzavíraných smluv.

 4. Kupující dává souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., za účelem vedení evidence zakázky, vedení účetnictví, zabezpečení výroby, montáže, fakturace, reklamací, servisu a poskytnutí záruky či pozáručního servisu a to na dobu nezbytnou k řádnému zajištění těchto činností a povinností v souladu s právními předpisy České republiky. Zhotovitel se zavazuje k řádnému technickému a organizačnímu zabezpečení ochrany osobních údajů. 

 5. Kupující prohlašuje, že je bez omezení schopen plnit své splatné závazky, zejména že jeho majetek není v situaci, pro kterou zvláštní zákon stanoví povinnost podat návrh na prohlášení konkursu, není úpadcem nebo dlužníkem v řízení o konkursu a vyrovnání, nebyl na něj zamítnut návrh na prohlášení  konkursu pro nedostatek majetku nebo konkurs zrušen z téhož či jiného důvodu a rovněž že na jeho majetek není vedena exekuce nebo není nijak nuceně postižen nebo omezen výkonem rozhodnutí.

 6. Kupující prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům a dále že osoby za něj v jeho zastoupení jednající jsou k tomu dle platných předpisů oprávněny.

 7. Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího přenechat, převést či postoupit na žádnou třetí osobu jakoukoli svoji povinnost, nebo právo vyplývající ze smlouvy či její části. 

 8. Kupující odpovídá za škodu, kterou by způsobila případná nepravdivost či nepřesnost prohlášení  učiněných v tomto odstavci nebo porušení zde uvedených či jakýchkoli jiných povinností ze smlouvy.

 

Objednávejte u nás

Jsme připraveni poskytnout našim zákazníkům veškeré odborné zázemí, profesionální servis a individuální přístup.

Česká firma s dlouholetou tradicí již od roku 1991

Vysoká kvalita
našich výrobků

Individuální přístup
k zákazníkům

Marketingová podpora - vzorky, vzorníky, tiskoviny

Technická a obchodní školení
v naší vzorkovně

Široký sortiment námi vyráběných produktů