https://www.stin.cz/uploads//images/horni-banner/BANNER-VENKOVNI-ZALUZIE.jpg

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STÍN KOVO s.r.o
Verze: 1 / 2014 / CZ
 
Úvodní ustanovení:


1.  Tyto všeobecné  obchodní  podmínky  (dále  jen  „Podmínky“)  vydává  STIN  KOVO  s.r.o.  se  sídlem Bří.  Hlaviců 122, Vsetín 755 01, (dále  jen společnost  STÍN KOVO),  IČ: 28632346,  DIČ: 28632346 jako  prodávající dále uvedených produktů pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a
realizaci svých obchodů.

2.  Tyto Podmínky platí i v případě, že společnost STÍN KOVO sjedná s jinou osobou zvláštní podmínky pro nekatalogové dodávky, a to podpůrně pro věci zvláštními podmínkami výslovně nedohodnuté. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání zvláštních podmínek.  


I. Použité pojmy a termíny
 

1.  Kupujícím je osoba, která v souladu s těmito Podmínkami vystaví společnosti STÍN KOVO objednávku.

2.  Plněním se rozumí zboží dodávané společností STÍN KOVO v souladu s jejím předmětem podnikání.

3.  Zbožím se rozumí  výrobky, které  jsou uvedeny dle nabídek názvem. Specifikace  zboží  se  co  do množství a druhu vždy uvádí na dále popsaných dokladech.

4.  Nekatalogovým zbožím se rozumí zboží neuvedené v katalogu, které společnost STÍN KOVO dodává podle zvláštních ustanovení těchto Podmínek.

5.  Objednávka je jednostranný právní úkon kupujícího, učiněný vůči společnosti STÍN KOVO s cílem koupit od ní konkrétní zboží  

6.  Podstatnými náležitostmi objednávky jsou tyto údaje: 

a.  jméno a příjmení u fyzických osob, či obchodní firma kupujícího,  
b.  u fyzických osob bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, u právnických osob sídlo kupujícího,  
c.  dodací a fakturační adresa, jsou-li odlišné od adres uvedených pod písm. b.,  
d.  IČ a DIČ kupujícího, u fyzické osoby nepodnikatele datum narození  
e.  druh zboží a jeho množství,  
f.  výpis z obchodního rejstříku, popř. kopie živnostenského oprávnění, osvědčení o registraci plátce DPH v příloze objednávky, pokud již nebyly firmě STÍN předloženy dříve,  
g.  označení zboží podle položek v katalogu společnosti STÍN KOVO

Doplňující údaje                       
h. bankovní spojení a číslo účtu kupujícího,  
i.  telefonní číslo kupujícího, faxové číslo, e-mail

Náležité objednávky jsou společností STÍN KOVO zpracovávány po celý pracovní týden. Do 10:00 hodin každého  pracovního  dne vždy podle  daného  harmonogramu  rozvozů. Objednávky přijaté po 10:00 hod. budou  zpracovány a vystaveny  k nejbližší expedici následujícího rozvozového dne dle harmonogramu rozvozů jednotlivých odběratelů a dle sortimentu. Společnost STÍN KOVO si vyhrazuje právo kdykoli prověřit oprávněnost objednávky zejména zpětným telefonickým ověřením totožnosti osoby nebo ověřením podpisu na faxové nebo jiné písemné objednávce s  podpisovým vzorem doloženým kupujícím. V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat zboží nebo nesouladu mezi podpisem na objednávce a podpisovým vzorem, je společnost STÍN KOVO oprávněna plnění podle objednávky odmítnout.
 
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Splněním společností STÍN KOVO v souladu s objednávkou dochází k uzavření kupní smlouvy v plném rozsahu. V případě, že je objednávka vydána společností STÍN KOVO jako formulář, ať již v písemné, elektronické, či jiné podobě, uskutečňuje kupující objednávání zboží zásadně na tomto formuláři, který je přístupná v systému on line pro všechny zaregistrované obchodní partnery a na webových stránkách,


7. Dodávkou či splněním společností STÍN KOVO(dále jen „dodávka“) je okamžik předání zboží kupujícímu. Dílčí plnění je přípustné a kupující není oprávněn je odmítnout.
 
8. Reklamací se rozumí jednostranný právní úkon kupujícího směřující k uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží. Reklamace  musí  být  učiněna  v  souladu  s  Reklamačním  řádem  společnosti  STÍN  KOVO, který  je nedílnou součástí těchto Podmínek.

9. Fakturou se rozumí dokument popsaný v ustanovení čl. IV Podmínek.

10. Termín splatnosti je den, který určila společnost STÍN KOVO a ke kterému musí být kupní cena včetně DPH připsána na účet společnosti STÍN KOVO nebo uhrazena společnosti STÍN KOVO v hotovosti.

11. Pokud není společností STÍN KOVO vydán jednotlivému kupujícímu speciální ceník, rozumí se ceníkem oficiální přehled o cenách titulů v nabídce společnosti STÍN KOVO ve znění jeho doplňků (dále jen „Ceník“). Společnost STÍN KOVO si vyhrazuje právo Ceník upravovat. Pro jednotlivé koupě je rozhodující cena zboží podle Ceníku platného v době vystavení objednávky. Platnost Ceníku nastává dnem jeho vydání v sídle  společnosti STÍN KOVO, pokud není společností  STÍN KOVO  stanoveno něco jiného.
 
12. Backorder je náhradní řešení pro případ, že společnost STÍN KOVO nemá ve lhůtě požadované kupujícím k plnění potřebné množství objednaného zboží k dispozici. Znamená to, že společnost STÍN KOVO po obdržení takové objednávky zařadí objednavatele jako čekatele na objednané zboží a vede jeho objednávku v evidenci. Termín dodání je individuálně sjednán s objednatelem.  

 

II. Doba trvání rámcové kupní smlouvy
 
1. Taková smlouva se obvykle uzavírá s obchodními partnery- kupujícími, kteří opakované objednávají zboží od
prodávajícího.  Uzavírá  se  na  dobu  určitou  do  konce  kalendářního  roku,  v němž  byla  podepsána.  Pokud  po uplynutí této doby není uzavřena smlouva nová, prodávající kupujícímu předem písemně neoznámí, že trvá na ukončení  smlouvy  a  zároveň  kupující  pokračuje  v odběru  zboží,  prodlužuje  se  doba  trvání  smlouvy
automaticky vždy o jeden rok.
 
 
 
III. Dodací podmínky  

1.  Předmětem  koupě  je  zboží  dodávané  společností  STÍN  KOVO.  Výběr  zboží  provede  kupující  objednávkou podle  katalogu,  nabídky  nebo  obdobného  podkladu  za  tím  účelem  vydaného  společností  STÍN  KOVO. Společnost STÍN KOVO se zavazuje poskytovat alespoň zveřejněním na své internetové stránce kupujícímu nové katalogy zboží.

2.  Pokud není dohodnuto jinak, zboží se dodává pouze na základě objednávky kupujícího, ve lhůtě dle katalogu či individuální dohody s odběratelem . Objednávka se činí písemnou formou, faxem, formou přenosu dat po síti INTERNET. V případě objednávky jinou než písemnou formou si společnost STÍN KOVO vyhrazuje právo neposkytnout plnění bez dodatečného potvrzení písemnou formou. Objednávku nekatalogového zboží je kupující povinen učinit vždy v písemné formě.

3.  Společnost STÍN KOVO je oprávněna odmítnout bez jakýchkoli postihů ze strany kupujícího plnění, pokud by se  tím  zavázala  k  plnění  nemožnému,  nevýhodnému  nebo  zjevně  v  rozporu  s  obvyklými  pravidly. Dále  tak může učinit vždy, pokud kupující nemá vyrovnány veškeré závazky vůči společnosti STÍN KOVO splatné ke dni vystavení objednávky.

4.  Zboží  objednané  s termínem  dodání  dle  pravidelných  přepravních  /  rozvozových  dní  firmy  je  vždy zproštěno  dopravného.    Dopravu  zajišťuje  společnost  STÍN  KOVO.  Převzetí  zboží  kupující  potvrdí zaměstnanci  společnosti  STÍN  KOVO,  případně  pověřenému  dopravci  na  jeho  dodacím  dokladu. Potvrzení  musí  obsahovat  řádné  označení  kupujícího  v  souladu  s  podpisem  z  obchodního  rejstříku nebo se živnostenským listem a uvedení jména a příjmení osoby, která převzetí potvrzuje. V případě, že se jedná o zboží zasílané spediční firmou je zákazníkovi připočítána cena doběrečného ve výši 130,- Kč bez DPH. V případě, že objednatel požaduje dodat zboží mimo pravidelné rozvozové dny a to dopravou dodavatele či jiné spediční služby, bude mu tato služba účtována v plné výši a objednatel je povinen ji zaplatit. Kupující bere na vědomí, že přepravce není povinen ověřovat soulad údajů uvedených v potvrzení s údaji  dle  výpisu  z  obchodního  rejstříku  nebo  živnostenského  listu.  Kupující  nese  plnou  odpovědnost  za dodržení uvedeného postupu a správnost vyznačených údajů. Kupující rovněž plně odpovídá za to, zda zboží bylo převzato osobou oprávněnou k převzetí podle výše uvedených ustanovení. V případě, že později dojde k jakýmkoli pochybnostem o dodávce z důvodu nejasného nebo nepřesného označení kupujícího na dodacích dokladech, považuje se dodávka za řádně provedenou a kupujícím převzatou.

5.  Pokud kupující nesdělí společnosti STÍN KOVO jinou adresu k provedení dodávky, platí, že místem dodání je sídlo/ bydliště  kupujícího. V případě  uvedení  více  adres  společnost  STÍN KOVO může  splnit dodávku předáním na jakékoli z těchto adres, pokud není objednávkou kupujícího místo dodání přesně specifikováno. Totéž platí i v případě, že objednávkou sice místo specifikováno je, ovšem provedení dodávky na uvedenou adresu se ukázalo být nemožným nebo značně obtížným.

6.  Kupující je povinen bezodkladně písemně informovat společnost STÍN KOVO o jakýchkoli změnách v osobách oprávněných k převzetí  zboží  a  podpisu  přepravních  (dodacích)  dokladů,  stejně  jako  o změnách adres určených k provedení  dodávky. Porušení  této  povinnosti nemůže  být důvodem pro zpochybnění  převzetí dodávky kupujícím a zprošťuje společnost STÍN KOVO jakékoli odpovědnosti z prodlení nebo za škodu.

7.  Dodacím dokladem podle předchozích ustanovení je zpravidla dodací list a faktura. Při fakturaci bude kopie potvrzeného dodacího listu připojena k faktuře.  
 
 
IV. Kupní cena a platební podmínky

1.  Kupní cena je stanovena dodavatelem (prodávajícím) ceníkem nebo individuálním stanovením cen pro jednotlivé odběratele a je vždy vyznačena  pro příslušný druh zboží  ve  faktuře. Kupní cena zahrnuje veškeré  výdaje firmy Stín spojené s balením zboží, jeho označením, doložením všech  příslušných dokladů,  přepravních dokladů, cenu  dopravy zboží na místo stanovené  kupujícím jako místo dodání (není-li těmito Podmínkami stanoveno jinak), včetně ochrany zboží. Kupující je s Ceníkem seznámen.

2.  Cena je splatná v den určený fakturou. Není-li fakturou tento den stanoven, nastává splatnost 14. dnem od data vystavení faktury.

3.  Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká prodávajícímu i v případě, kdy řádně zhotovené zboží nebo jeho část kupující nepřevzal.

4.  V případě prvních třech objednávek u nového zákazníka je vždy faktura splatná ihned při odběru zboží, pokud není stanoveno jinak.

5.  Faktura je platební doklad a daňový doklad, který obsahuje:  
a.  datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění,  
b.  datum splatnosti,  
c.  označení zboží, jeho množství a jednotkové ceny, zakázku  
d.  uvedení celkové ceny bez DPH,  
e.  DPH,  
f.  uvedení celkové částky k úhradě,  
g.  čísla dodacích listů, pokud byly vystaveny zvlášť,  
h.  zákaznické číslo, pokud je přiděleno,  
i.  číslo objednávky  
j.  identifikační údaje prodávajícího a kupujícího včetně DIČ
   
6.  Octne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny jednotlivé dodávky, je společnost STÍN KOVO oprávněna na něm požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. V tomto případě zůstává zboží i nadále majetkem firmy STÍN KOVO až do úplného uhrazení faktur(y). Trvá-li prodlení kupujícího déle než 30 dnů, je společnost STÍN  KOVO oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem jeho doručení kupujícímu. Za doručení se považuje rovněž okamžik převzetí faxové zprávy nebo elektronické pošty na zařízení kupujícího. Strany jsou v takovémto případě povinny si navzájem vrátit vše, co podle této smlouvy získaly. Vracení zboží namísto úhrady je možné pouze na výzvu společnosti STÍN KOVO nebo po dohodě s ní a děje se na vlastní náklad a nebezpečí kupujícího.  


7.  V případě další objednávky ze strany kupujícího, který je dle bodu 5. již v prodlení se zaplacením kupní ceny, bude  plnění  této  objednávky  odloženo  do  doby  plného  uhrazení  kupní  ceny,  případně  všech kupních cen.  


V. Práva z odpovědnosti za vady, záruka  

1.  Práva a povinnosti stran  při uplatňování  práv kupujícího  z odpovědnosti za vady jsou upravena Reklamačním  řádem  společnosti  STÍN  KOVO,  který  je  nedílnou  součástí  těchto  Podmínek. Pro zveřejnění Reklamačního řádu nebo jeho změn platí stejné ustanovení o zveřejnění těchto Podmínek.

2.  Pokud  není Ceníkem stanoveno něco  jiného, společnost  STÍN KOVO poskytuje na veškeré zboží záruční dobu v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží.   

 

VI. Zvláštní ustanovení o nekatalogovém zboží a nekatalogových službách  

1.  Nekatalogové zboží se dodává výhradně na základě zvláštní písemné objednávky nebo kupní smlouvy.

2.  Společnost  STÍN  KOVO  může  zcela  podle  svého  volného  a  výhradního  uvážení  vydat  speciální ceník  pro jednotlivé kupující nebo skupiny kupujících. Kritéria určení cen stanoví společnost STÍN KOVO. Podmínkou platnosti speciálního ceníku je uzavření rámcové kupní smlouvy, jejíž přílohou a nedílnou částí se speciální ceník stane.  

 

VII. Ostatní ustanovení  

1.  Kupující  nabude  vlastnické  právo  ke  zboží  až  úplným  zaplacením  kupní  ceny.  Okamžikem  převzetí zboží kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

2.  Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem jejich podpisu osobou k tomu oprávněnou za společnost STÍN KOVO. V případě jejich zveřejnění na internetové stránce společnosti STÍN KOVO nabývají účinnosti 2. dnem po zveřejnění. Novější Podmínky ruší Podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě Podmínek se posuzují vždy podle Podmínek platných v době vzniku právního vztahu.

3. Strany se dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu či v souvislosti s ním, budou rozhodovány buď příslušným soudem nebo dle zákona č. 216/1994 Sb. v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc, kterým jmenují Mgr. Terezu Vašíčkovou, osvědčení MSp ČR č. 492. Žalobu žalobce doručí na adresu Brno, Cejl 91, PSČ 602 00. Tato adresa je doručovací adresou rozhodce a současně místem, kde bude RŘ probíhat. Strany se dohodly, že poplatek za RŘ je nákladem řízení a je součtem částky šest tisíc korun českých a jedna a půl násobku výše soudního poplatku, jenž by byl v  daném případě vybrán za řízení před obecnými soudy ČR dle platné legislativy a to do hodnoty sporu do jednoho milionu korun českých. V případě hodnoty sporu vyšší se tento poplatek za RŘ dále navýší o příslušnou výši soudního poplatku z přesahující částky. K celkové částce vypočítaného poplatku za RŘ bude dále přičtena DPH. U sporů s mezinárodním prvkem se poplatek za RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle způsobu výpočtu poplatku za RŘ je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námit ka započtení v celé jejich výši.  Zvláštní úkony v RŘ mohou být účtovány dle skutečných nákladů. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu poplatku za RŘ, zaplacený poplatek za RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a to zejména Unii pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., působící na adrese, kde bude rozhodčí řízení probíhat, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti.
Strany dohodly, že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na stránkách www.urmr.cz/vyvesni-deska.
 
4. Kupující byl seznámen a souhlasí s obsahem těchto Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí uzavíraných smluv.
   
5. Kupující dává souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., za účelem vedení evidence  zakázky,  vedení  účetnictví,  zabezpečení  výroby,  montáže,  fakturace,  reklamací,  servisu  a poskytnutí  záruky  či  pozáručního  servisu  a  to  na  dobu  nezbytnou  k  řádnému  zajištění  těchto  činností  a povinností v souladu s právními předpisy České republiky. Zhotovitel se zavazuje k řádnému technickému a organizačnímu zabezpečení ochrany osobních údajů.  

6.Kupující prohlašuje, že je bez omezení schopen plnit své splatné závazky, zejména že jeho majetek není v situaci, pro kterou zvláštní zákon stanoví povinnost podat návrh na prohlášení konkursu, není úpadcem nebo dlužníkem v řízení o konkursu a vyrovnání, nebyl na něj zamítnut návrh na prohlášení  konkursu pro nedostatek majetku nebo konkurs zrušen z téhož či jiného důvodu a rovněž že na jeho majetek není vedena exekuce nebo není nijak nuceně postižen nebo omezen výkonem rozhodnutí.

7.Kupující prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům a dále že osoby za něj v jeho zastoupení jednající jsou k tomu dle platných předpisů oprávněny.

8. Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího přenechat, převést či postoupit na žádnou třetí osobu jakoukoli svoji povinnost, nebo právo vyplývající ze smlouvy či její části.  

9. Kupující odpovídá za škodu, kterou by způsobila případná nepravdivost či nepřesnost prohlášení učiněných v tomto odstavci nebo porušení zde uvedených či jakýchkoli jiných povinností ze smlouvy.
 
 
Ve Vsetíně, dne: 30.12.2013
 
 
Za STÍN KOVO s.r.o.
 
Ing. Karel Peltsarszký
jednatel
 

Objednávejte u nás

Jsme připraveni poskytnout našim zákazníkům veškeré odborné zázemí, profesionální servis a individuální přístup.

Česká firma s dlouholetou tradicí již od roku 1991

Vysoká kvalita
našich výrobků

Individuální přístup
k zákazníkům

Marketingová podpora - vzorky, vzorníky, tiskoviny

Technická a obchodní školení
v naší vzorkovně

Široký sortiment námi vyráběných produktů