https://www.stin.cz/uploads//images/horni-banner/drevene-zaluzie.jpg

Reklamační řád

Reklamační řád společnosti STÍN KOVO s.r.o

Úvodní ustanovení:

 1. Prodávající je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku  STÍN KOVO s.r.o. se sídlem Bří. Hlaviců 122, Vsetín 755 01
 2. Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží dle všeobecných obchodních podmínek společnosti. 
 3. Prodejce se zavazuje expedovat zboží tak, aby bylo zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží a předejít tak nebezpečí možného poškození zboží během přepravy.
 4. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí, a to takovým způsobem, aby mohl zjistit při vynaložení veškeré odborné péče vady zboží.
 5. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen o tomto vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti osoby, jež provedla dopravu do předávacího protokolu, popř. dodacího listu. 
 6. Kupující přebírá dodané zboží na základě dodacího listu. Převzetí zboží potvrdí na dodacím listě buď kupující nebo jím zmocněný zástupce či zaměstnanec oprávněný k takovému úkonu.Bez provedení zápisu dle bodu 5 jeho podepsáním pak souhlasí s tím, že zboží bylo dodáno bez zjevných vad, že obalový materiál nebyl mechanicky poškozen, a že zboží bylo dodáno v množství deklarovaném v dodacím listu. Veškeré tyto skutečnosti je třeba ověřit a písemně uplatnit při podpisu dodacího listu, kdy na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 7. Kupující je povinen oznámit prodejci písemně vady zboží a uplatnit konkrétní nárok z odpovědnosti za vady bez zbytečného odkladu poté,co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jinak mu soud právo z vadného plnění nepřizná. U vady skryté platí totéž, nabyla-li oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do uplynutí záruční doby, jež začíná běžet od doby dodání zboží, popřípadě od dodání zboží do místa určení stanoveného ve smlouvě (objednávce).
 8. Prodávající nemůže nést odpovědnost za případné mechanické vady zjištěné mimo místo určení dodávky stanovené ve smlouvě (objednávce), po zřejmé manipulaci popř. přepravě kupujícím, či třetích osob.

 

I. Záruční podmínky

 1. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Záruční doba počíná běžet ode dne prodeje – předání zboží, který je uveden na dodacím listu.
 2. Délka záruční doby činí 24 měsíců, pokud není stanoveno jinak.
 3. Záruka zaniká v následujících případech:
  1. Uplynutím záruční doby.
  2. Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.
  3. Nevhodným používáním a skladováním zboží.
  4. Nedodržením pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem.
  5. Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
  6. Zboží bylo poškozeno živly.
  7. Při porušení povinností kupujícího, jež vyplývají z kteréhokoliv z bodů 4 až 7 Úvodních ustanovení – mechanické a množstevní vady (nevýrobní vady).
  8. Pokud dojde k uplatňování reklamace dle bodu 8 Úvodních ustanovení – mechanické a množstevní vady (nevýrobní vady).
 4. V případě reklamace již namontované stínící techniky a ostatního sortimentu se záruka vztahuje pouze na ty závady, které jsou viditelné na vzdálenost 3/5 metrů int./ ext, a to za předpokladu, že stavba byla zhotovena podle montážních podmínek pro stínící a ostatní sortiment, platných v daný moment.

II. Vyřízení reklamace

 1. Reklamace bude postoupena k vyřízení, pouze pokud bude podána písemnou formou, tedy řádným vyplněním reklamačního protokolu (který je nedílnou součástí Reklamačního řádu) a jeho doručením dodavateli faxem, poštou, osobně či e-mailem.
 2. Společně s reklamačním protokolem je vždy nutné doložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, neporušené, čisté a zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn reklamaci odmítnout.
 3. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji na faktuře a skutečně dodaným zbožím, je kupující povinen podat do sedmi pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Při nedodržení této lhůty nebude reklamace uznána. V případě, že je tato reklamace uznána jako oprávněná, může kupující požadovat dodání prokazatelně chybějícího zboží - u množstevní vady nebo výměnu zboží jiného druhu za zboží kupujícím původně objednané - u vady druhové.
 4. Pokud byla reklamace neoprávněná (dle bodu 4. a 5. Záručních podmínek), prodávající naúčtuje kupujícímu veškeré vzniklé náklady na lokalizaci, logistiku, dohledání potřebných údajů, testování apod. Kupující je povinen tyto náklady uhradit neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů od ukončení reklamačního řízení. Bez úhrady vzniklých nákladů nebude zboží, které je předmětem reklamace, vydáno kupujícímu. 
 5. Reklamovat zboží nelze z důvodu nepřesných údajů a fotografií uvedených na internetových stránkách prodávajícího. 
 6. V případě výměny zboží na základě oprávněné reklamace hradí prodávající výdaje za dopravu do své provozovny a rovněž i výdaje na dopravu nového zboží zpět kupujícímu. 
 7. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání zboží určenému účelu, má kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny, v případě, že tato vada výrazně ztěžuje možnost používání výrobku má nárok na výměnu zboží za zboží bezvadné, které svým stářím a opotřebením odpovídá věci reklamované.
 8. V případě, že reklamující nesouhlasí s rozhodnutím odpovědného pracovníka, může se písemně obrátit na majitele firmy či zástupce prodávajícího.
 9. Reklamující nemůže měnit uplatněné reklamační nároky, není-li dohodnuto jinak.
 10. Prodávající je povinen oznámit výsledek reklamačního řízení reklamující straně za předpokladu splnění všech povinností vyplývajících z tohoto reklamačního řádu.
 11. Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího (obchodní zástupce) a své stanovisko sdělí kupujícímu nejpozději do „7“ pracovních dnů. V případě oprávněné reklamace je prodávající povinen vyřídit reklamaci ve lhůtě přiměřené povaze vady, nejpozději však “ 60“ pracovních  dnů od jejího řádného uplatnění, nedohodnou-li se obě strany písemně jinak.
 12. V případě, kdy bude kupující požadovat dodání nového bezvadného zboží před vrácením reklamovaného nebo před ukončením reklamačního řízení, bude prodejce toto zboží účtovat. V případě kladného vyřízení reklamace bude následně vystaven dobropis.
 13. Tento reklamační řád ruší předchozí reklamační řád a je platný od 1.1.2019.

 

III. Rozsah záruky 

Z reklamací jsou vyloučeny tyto vady:

Externí žaluzie

 • Rozdíly v rozměrech spadající do výrobních tolerancí, které budou na vyžádání kupujícímu sděleny.
 • Rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené špatnou montáží osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené montáží do nevyhovujícího prostředí.
 • Závady, na které byl zákazník upozorněn (nadrozměry, podrozměry, výrobní tolerance apod.).
 • Závady vzniklé atypickým provedením, na které byl kupující předem upozorněn.
 • Rozdíly v odstínech lamel, profilů a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání.
 • Rozdíl v odstínu lamel při větších objemech v dané barvě.
 • Rozdíly kresby u imitací dřeva.
 • Závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku.
 • Závady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele.
 • Sortiment je určen k zastínění, nikoliv k zatemnění. Tato skutečnost také nepodléhá reklamaci.
 • V případě reklamace motoru je nutné, aby přívodní kabel byl v originálním provedení.
 • Vady způsobené povětrnostními vlivy a překročením jejich limitů.
 • Rozdíly v odstínu standardních barev vůči barvám vzorníku RAL. Číselná označení RAL uvedená u standardních barev představují nejbližší odstín barvy, nejedná se tedy o přesný odstín dle vzorníku RAL.

Předokenní rolety 

 • Rozdíly v rozměrech spadající do výrobních tolerancí.
 • Rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené špatnou montáží osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené montáží do nevyhovujícího prostředí.
 • Závady, na které byl zákazník upozorněn (nadrozměry, podrozměry, výrobní tolerance apod.).
 • Závady vzniklé atypickým provedením, na které byl kupující předem upozorněn.
 • Rozdíly v odstínech lamel, profilů a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání.
 • Rozdíl v odstínu lamel při větších objemech v dané barvě.
 • Rozdíly kresby u imitací dřeva.
 • Závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku.
 • Závady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele.
 • Sortiment je určen k zastínění, nikoliv k zatemnění, v oblasti vodicích lišt, v oblasti perforace lamel a v oblasti boxu může prostupovat světlo. Tato skutečnost není předmětem reklamace.
 • Opotřebení a otlačení horních lamel způsobené držáky balu. 
 • Opotřebení balu v oblasti vnitřní části vodicí lišty, které není viditelné při přímém pohledu na bal. 
 • V případě reklamace motoru je nutné, aby přívodní kabel byl v originálním provedení a v délce min. 30 cm.
 • Rozdíly v odstínu standardních barev vůči barvám vzorníku RAL. Číselná označení RAL uvedená u standardních barev představují nejbližší odstín barvy, nejedná se tedy o přesný odstín dle vzorníku RAL.

Markýzy

 • Rozdíly v rozměrech spadající do výrobních tolerancí.
 • Rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené špatnou montáží osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené montáží do nevyhovujícího prostředí.
 • Závady, na které byl zákazník upozorněn (nadrozměry, podrozměry, výrobní tolerance apod.).
 • Závady vzniklé atypickým provedením, na které byl kupující předem upozorněn.
 • Rozdíly v odstínech látek, profilů a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání.
 • Rozdíl v odstínu látek a lamel při větších objemech v dané barvě.
 • Závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku.
 • Závady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele.
 • Sortiment je určen k zastínění, nikoliv k zatemnění. Tato skutečnost také nepodléhá reklamaci
 • Vady vzniklé nesprávným čištěním či poškozením tkaniny vlivem životního prostředí (exhaláty, ptačí exkrementy apod.).
 • Vady vzniklé působením deště. Markýza neslouží jako zastřešení pro ochranu před deštěm. V čase deště by měla být markýza zatažená. Pokud látka markýzy zmokne, je třeba co nejdříve markýzu vysunout a nechat řádně vyschnout.
 • Z reklamací jsou dále vyloučeny vady, jejichž příčina spočívá v samé podstatě této tkaniny, Tyto vady nijak nesnižují hodnotu ani upotřebitelnost markýzy:
  • Mačkance – lomy – vznikají při konfekci a při skládání hotových tkanin během jejich expedice. V místě skladu se může barva tkaniny jevit jako tmavší či světlejší, což je způsobeno jiným lomem světla na povrchu tzv. křídový efekt.
  • Zvlnění – může se objevit poblíž švů či uprostřed jednotlivých pruhů látky. Během užívání působí na látku různé síly, způsobené zdvojením masy látky ve švech a podloženích, tahem výsuvných ramen, prověšením válce či čelního profilu apod. Pnutí pak může vytvořit tzv. vaflový efekt nebo efekt rybí kostry. Tato deformace může nastat i tehdy, kdy se během vydatného deště nabrala do látky voda a vytvořila tzv. vanu nebo břicho.
  • Zvlněné okraje – látka je udržována díky aktivnímu systému per v neustálém napětí. Švy a podložení působí jako výztuže a jsou schopny kompenzovat většinu pnutí. Při rolování také dochází ke stláčení švů a záložek a tyto se postupem času natahují. Toto vše může způsobit, že při vysunutí markýzy jsou okraje látky lehce vyvěšené.
 • V případě reklamace motoru je nutné, aby přívodní kabel byl v originálním provedení a v délce min. 30 cm.
 • Rozdíly v odstínu standardních barev vůči barvám vzorníku RAL. Číselná označení RAL uvedená u standardních barev představují nejbližší odstín barvy, nejedná se tedy o přesný odstín dle vzorníku RAL.

Screenové rolety

 • Rozdíly v rozměrech spadajících do výrobních tolerancí.
 • Rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené špatnou montáží osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené montáží do nevyhovujícího prostředí.
 • Závady, na které byl zákazník předem upozorněn (nadrozměry, podrozměry, výrobní tolerance apod.).
 • Závady vzniklé atypickým provedením, na které byl kupující předem upozorněn.
 • Rozdíly v odstínech látek, profilů a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání.
 • Rozdíl v odstínu látek při větším počtu kusů v dané barvě.
 • Závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku.
 • Reklamaci nepodléhá užívání v zimních měsících (přimrznutí screenu viz. Návod na obsluhu a údržbu).
 • Tolerance šikmého chodu:
  • do 2,5 m tolerance do 5 mm
  • do 4 m tolerance do 10 mm
  • nad 4 m tolerance do 15 mm
 • Sortiment je určen k zastínění, nikoliv k zatemnění. Tato skutečnost nepodléhá reklamaci.
 • Vady vzniklé nesprávným čištěním či poškozením tkaniny vlivem životního prostředí (exhaláty, ptačí exkrementy apod.).
 • Vady vzniklé působením deště. Roleta neslouží jako ochrana před deštěm. V případě deště by měla být roleta zatažená. Pokud látka zmokne, je třeba ji co nejdříve vysunout a nechat řádně vyschnout.
 • Závady způsobené silou větru, a to i s použitím větrného čidla (při náhlém prudkém poryvu větru během zatahování).
 • Vlivem slunce nelze garantovat stálost barev látek.
 • Z reklamací jsou dále vyloučeny vady, jejichž příčina spočívá v samé podstatě této tkaniny. Tyto vady nijak nesnižují hodnotu ani upotřebitelnost rolety:
  • Vaflový efekt - K tomuto jevu dochází v důsledku pnutí látky při působení různých sil během používání. Například tahem od spodního profilu, zdvojením masy látky ve švech a podloženích, průhybu hřídele nebo spodního profilu, aj.
  • Zvlnění okraje - Při navíjení a odvíjení látky dochází ke stlačení švů a záložek, které se postupem času natahují. To může mít za následek vyvěšení nebo zvlnění okrajů látky.
  • Záhyby ve švu nebo lemu látky - Tento jev vzniká při navíjení v důsledku spojení tkaniny a zipu.
  • Plošné deformace na látce - Vznikají u clon s rozsáhlou stínicí plochou v důsledku spojení látek a jejich celkové hmotnosti.
  • Příčné otisky v ploše - Vznikají vlivem napojení látky na hřídel a otlačením příčných spojů na látku.
  • Vyblednutí látky - Vzniká vlivem slunečního záření působící na materiál tkaniny. Více naleznete v normě číslo: EN ISO 105-B02:2014
  • Křídový efekt - V místě skladu se může barva tkaniny jevit jako tmavší či světlejší, což je způsobeno rozdílným lomem světla na povrchu tkaniny.
  • Zatkaná vlákna - Vznikají nahromaděním oděru z vláken a jejich zapracováním do látky během procesu výroby tkaniny.
  • Efekt přesýpacích hodin - Tento jev se vyznačuje horizontálním zúžením a současným vertikálním prodloužením látky, k němuž po čase dochází uvolněním výpletu tkaniny. Může se tak dít u látek, které jsou vyráběné technologií tkaní.
  • Roztažnost látek - Látkové výplně screenových rolet, stejně jako veškeré další materiály, mají svoje fyzikální vlastnosti, jež se mění v závislosti na vnějších vlivech. V tomto případě hovoříme o přirozené roztažnosti materiálu látky v reakci na okolní klimatické podmínky.
 • V případě reklamace motoru je nutné, aby přívodní kabel byl v originálním provedení a v délce min. 30 cm.
 • Rozdíly v odstínu standardních barev vůči barvám vzorníku RAL. Číselná označení RAL uvedená u standardních barev představují nejbližší odstín barvy, nejedná se tedy o přesný odstín dle vzorníku RAL.

Interiérové žaluzie

 • Rozdíly v rozměrech spadající do výrobních tolerancí.
 • Rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené špatnou montáží osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené montáží do nevyhovujícího prostředí.
 • Závady, na které byl zákazník upozorněn (nadrozměry, podrozměry, výrobní tolerance apod.).
 • Závady vzniklé atypickým provedením, na které byl kupující předem upozorněn.
 • Rozdíly v odstínech lamel, profilů a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání.
 • Rozdíl v odstínu lamel, profilů a ostatních komponentů při větších objemech v dané barvě.
 • Rozdíly kresby u imitací dřeva.
 • Závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku.
 • Závady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele.
 • Sortiment je určen k zastínění, nikoliv k zatemnění. Tato skutečnost také nepodléhá reklamaci.
 • Šikmý chod v toleranci: do výšky žaluzií 1,5 m je tolerance šikmého chodu na koncích žaluzií ± 6 mm, nad 1,5 m je tato tolerance ± 8 mm. Posuzuje se v koncových polohách.
 • Nedovírání lamel žaluzií v celkovém rozsahu.
  • Horizontální žaluzie obvykle nedovírají po celé výšce stejně a rovnoměrně (v horní části bývají dovřeny lépe, ve spodní bývají více pootevřeny). Tato skutečnost je konstrukční vlastností a nelze ji považovat za nedostatek žaluzií. Žaluzie jsou dostatečně doklopeny, pokud po celé výšce nepropustí přímý světelný tok, který dopadá přímo na rovinu žaluzií. Tento požadavek se nevztahuje na prostřihy v lamelách a mezeru mezi horním nosníkem a první lamelou. Ověřuje se pomocí bodového světelného zdroje vedeného kolmo k rovině žaluzie po celé jejich výšce.
 • Rozdíly v odstínu standardních barev vůči barvám vzorníku RAL. Číselná označení RAL uvedená u standardních barev představují nejbližší odstín barvy, nejedná se tedy o přesný odstín dle vzorníku RAL. 

Látkové žaluzie plisé

 • Rozdíly v rozměrech spadající do výrobních tolerancí.
 • Rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené špatnou montáží osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené montáží do nevyhovujícího prostředí.
 • Závady, na které byl zákazník upozorněn (nadrozměry, podrozměry, výrobní tolerance apod.).
 • Závady vzniklé atypickým provedením, na které byl kupující předem upozorněn.
 • Rozdíly v odstínech látek, profilů a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání.
 • Rozdíl v odstínu látek při větších objemech v dané barvě.
 • Závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku.
 • Závady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele.
 • Sortiment je určen k zastínění, nikoliv k zatemnění. Tato skutečnost také nepodléhá reklamaci.
 • Provázky žaluzie, obzvlášť při větších rozměrech, se časem natáhnou a ztrácí pružnost. To může zapříčinit nedokonalé držení žaluzie a jejich občasné scházení ve směru působení gravitace. Z tohoto důvodu je nutno žaluzie v nezataženém stavu občasně napravovat do požadované polohy. Tato vada nijak nesnižuje hodnotu ani upotřebitelnost produktu.  
 • Rozdíly v odstínu standardních barev vůči barvám vzorníku RAL. Číselná označení RAL uvedená u standardních barev představují nejbližší odstín barvy, nejedná se tedy o přesný odstín dle vzorníku RAL.

Vertikální žaluzie

 • Rozdíly v rozměrech spadající do výrobních tolerancí.
 • Rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené špatnou montáží osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené montáží do nevyhovujícího prostředí.
 • Závady, na které byl zákazník upozorněn (nadrozměry, podrozměry, výrobní tolerance apod.).
 • Závady vzniklé atypickým provedením, na které byl kupující předem upozorněn.
 • Rozdíly v odstínech látek, profilů a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání.
 • Rozdíl v odstínu látek při větších objemech v dané barvě.
 • Závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku.
 • Závady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele.
 • Sortiment je určen k zastínění, nikoliv k zatemnění. Tato skutečnost také nepodléhá reklamaci.
 • Rozdíly v odstínu standardních barev vůči barvám vzorníku RAL. Číselná označení RAL uvedená u standardních barev představují nejbližší odstín barvy, nejedná se tedy o přesný odstín dle vzorníku RAL.

Japonské stěny

 • Rozdíly v rozměrech spadajících do výrobních tolerancí.
 • Rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené špatnou montáží osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené montáží do nevyhovujícího prostředí.
 • Závady, na které byl kupující předem upozorněn (nadrozměry, podrozměry, výrobní tolerance apod.).
 • Závady vzniklé atypickým provedením, na které byl kupující předem upozorněn.
 • Rozdíly v odstínech látek, profilů a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání.
 • Rozdíl v odstínu látek při větších objemech v dané barvě.
 • Závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku.
 • Vady vzniklé nesprávným čištěním – viz. Návod na obsluhu a údržbu.
 • Průhyb látky (15 mm) vzniklý ze samotné vlastnosti látky, který nemá vliv na stínicí funkci.
 • Průsvity mezi látkami viditelné z bočního pohledu na jednotlivé lamely.
 • V případě použití více typů látek mohou mít jednotlivé panely rozdílnou délku.
 • Sortiment je určen k zastínění, nikoliv k zatemnění. Tato skutečnost také nepodléhá reklamaci.
 • Rozdíly v odstínu standardních barev vůči barvám vzorníku RAL. Číselná označení RAL uvedená u standardních barev představují nejbližší odstín barvy, nejedná se tedy o přesný odstín dle vzorníku RAL.

Dřevěné žaluzie

 • Rozdíly v rozměrech spadající do výrobních tolerancí.
 • Rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené špatnou montáží osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené montáží do nevyhovujícího prostředí.
 • Závady, na které byl zákazník upozorněn (nadrozměry, podrozměry, výrobní tolerance apod.).
 • Závady vzniklé atypickým provedením, na které byl kupující předem upozorněn.
 • Rozdíly v odstínech lamel, profilů a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání.
 • Rozdíl v odstínu lamel při větších objemech v dané barvě.
 • Závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku.
 • Závady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele.
 • Sortiment je určen k zastínění, nikoliv k zatemnění. Tato skutečnost také nepodléhá reklamaci.
 • Rozdíl v kresbě a odstínu lamel a veškerých komponentů z přírodních materiálů.
 • Vyblednutí přírodních materiálů působením slunečního záření.
 • Rozdíly v odstínu standardních barev vůči barvám vzorníku RAL. Číselná označení RAL uvedená u standardních barev představují nejbližší odstín barvy, nejedná se tedy o přesný odstín dle vzorníku RAL.

Bambusové roletky

 • Rozdíly v rozměrech spadající do výrobních tolerancí.
 • Rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené špatnou montáží osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené montáží do nevyhovujícího prostředí. 
 • Závady, na které byl zákazník upozorněn (nadrozměry, podrozměry, výrobní tolerance apod.).
 • Závady vzniklé atypickým provedením, na které byl kupující předem upozorněn.
 • Rozdíly v odstínech tkanin, profilů a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání.
 • Rozdíl v odstínu látek při větších objemech v dané barvě.
 • Závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku.
 • Závady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele.
 • Sortiment je určen k zastínění, nikoliv k zatemnění. Tato skutečnost také nepodléhá reklamaci.
 • Rozdíl v kresbě a odstínu tkaniny a veškerých komponentů z přírodních materiálů.
 • Vyblednutí přírodních materiálů působením slunečního záření.
 • Nerovnosti tkaniny spadající do tolerancí, které budou na vyžádání kupujícímu sděleny.
 • Rozdíly v odstínu standardních barev vůči barvám vzorníku RAL. Číselná označení RAL uvedená u standardních barev představují nejbližší odstín barvy, nejedná se tedy o přesný odstín dle vzorníku RAL.

Textilní roletky

 • rozdíly v rozměrech spadající do výrobních tolerancí
 • rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.)
 • závady způsobené špatnou montáží osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.)
 • závady způsobené montáží do nevyhovujícího prostředí 
 • závady, na které byl zákazník upozorněn (nadrozměry, podrozměry, výrobní tolerance apod.)
 • závady vzniklé atypickým provedením, na které byl kupující předem upozorněn
 • rozdíly v odstínech látek, profilů a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání
 • rozdíl v odstínu látek při větších objemech v dané barvě
 • závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku
 • závady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele
 • Sortiment je určen k zastínění, nikoliv k zatemnění. Tato skutečnost také nepodléhá reklamaci.
 • Nerovnosti látky spadající do tolerancí, které budou na vyžádání kupujícímu sděleny.
 • Rozdíly v odstínu standardních barev vůči barvám vzorníku RAL. Číselná označení RAL uvedená u standardních barev představují nejbližší odstín barvy, nejedná se tedy o přesný odstín dle vzorníku RAL.

Sítě proti hmyzu

 • Rozdíly v rozměrech spadající do výrobních tolerancí.
 • Rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené špatnou montáží osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené montáží do nevyhovujícího prostředí.
 • Závady, na které byl zákazník upozorněn (nadrozměry, podrozměry, výrobní tolerance apod.).
 • Závady vzniklé atypickým provedením, na které byl kupující předem upozorněn.
 • Rozdíly v odstínech profilů a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání.
 • Rozdíly kresby u imitací dřeva.
 • Závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku (použití maziva apod.).
 • Závady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele.
 • Zdánlivě nedokonalé napnutí síťoviny – z logiky výrobního procesu sítě vyplývá „dostatečné“ napnutí sítě, které není měřitelné, a v případě, že nezamezuje funkčnosti produktu, nemůže být předmětem reklamačního řízení.
 • Závady chodu posuvných a plisé žaluzií způsobených chodem v prašném nebo jinak znečistěném prostředí.
 • Rozdíly v odstínu standardních barev vůči barvám vzorníku RAL. Číselná označení RAL uvedená u standardních barev představují nejbližší odstín barvy, nejedná se tedy o přesný odstín dle vzorníku RAL.

Sekční garážová vrata

 • Rozdíly v rozměrech spadající do výrobních tolerancí.
 • Rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené špatnou montáží osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené montáží do nevyhovujícího prostředí – včetně prostorů se zvýšenou prašností a případů, kde by byl přesažen maximální počet 10 cyklů denně.
 • Závady, na které byl zákazník upozorněn (nadrozměry, podrozměry, výrobní tolerance apod.).
 • Závady vzniklé atypickým provedením, na které byl kupující předem upozorněn.
 • Rozdíly v odstínech lamel, profilů a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání.
 • Rozdíl v odstínu lamel při větších objemech v dané barvě.
 • Rozdíly kresby u imitací dřeva.
 • Drobná odchylka odstínu interiérové strany panelu způsobená technologickým postupem lakování.
 • Závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku.
 • Závady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele.
 • Škrábance, které mají menší sílu než 0,5 mm nebo ostatní povrchové vady, které nejsou viditelné při pohledové vzdálenosti 5 m v úhlu mezi 90° (kolmo na čela panelů) a 30°. 
 • škrábance v oblasti spoje dvou panelů, viditelné při pohybu vrat. U zavřených vrat nejsou viditelné.
 • Možný průsvit mezi horním panelem a nadpražím.
 • Možné opotřebení a otlačení těsnicí gumou, zvláště na okrajích panelů. Toto je za současného stavu technologie podmíněno konstrukčnímu provedení vrat a nelze se tomu vyhnout.
 • Prohnutí panelů, které může být způsobeno velkými teplotními rozdíly mezi interiérem a exteriérem (efekt dvou kovů).
 • Netěsnosti integrovaných dveří. (Integrované vstupní dveře jsou funkčním prvkem, který výrazným způsobem ovlivní/sníží tepelněizolační vlastnosti vrat. Vzhledem k jejich zasazení do pohyblivých panelů mohou vznikat netěsnosti, které se mohou projevit na celkovém vzhledu vrat).
 • Rozdíly v odstínu standardních barev vůči barvám vzorníku RAL. Číselná označení RAL uvedená u standardních barev představují nejbližší odstín barvy, nejedná se tedy o přesný odstín dle vzorníku RAL.

Rolovací garážová vrata

 • Rozdíly v rozměrech spadající do výrobních tolerancí.
 • Rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené špatnou montáží osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené montáží do nevyhovujícího prostředí.
 • Závady, na které byl zákazník upozorněn (nadrozměry, podrozměry, výrobní tolerance apod.).
 • Závady vzniklé atypickým provedením, na které byl kupující předem upozorněn.
 • Rozdíly v odstínech lamel, profilů a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání.
 • Rozdíl v odstínu lamel při větších objemech v dané barvě.
 • Rozdíly kresby u imitací dřeva.
 • Závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku.
 • Závady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele.
 • Škrábance, které mají menší sílu než 0,5 mm nebo ostatní povrchové vady, které nejsou viditelné při pohledové vzdálenosti 5 m v úhlu mezi 90° (kolmo na čela panelů) a 30°. 
 • Opotřebení a otlačení horních lamel způsobené držáky balu. 
 • Opotřebení balu v oblasti vnitřní části vodicí lišty, které není viditelné při přímém pohledu na bal.
 • V případě reklamace motoru je nutné, aby přívodní kabel byl v originálním provedení a v délce min. 30 cm.
 • Rozdíly v odstínu standardních barev vůči barvám vzorníku RAL. Číselná označení RAL uvedená u standardních barev představují nejbližší odstín barvy, nejedná se tedy o přesný odstín dle vzorníku RAL.

Plastové shrnovací dveře

 • Rozdíly v rozměrech spadající do výrobních tolerancí.
 • Rozdíly způsobené chybným zadáním objednávky osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené špatnou montáží osobami odlišnými od prodávajícího (např. kupujícím, jeho pověřenými osobami apod.).
 • Závady způsobené montáží do nevyhovujícího prostředí.
 • Závady, na které byl zákazník upozorněn (nadrozměry, podrozměry, výrobní tolerance apod.).
 • Závady vzniklé atypickým provedením, na které byl kupující předem upozorněn.
 • Rozdíly v odstínech lamel, profilů a ostatních komponentů u zakázek, které jsou vyráběny na více částí, tj. s různými termíny dodání.
 • Rozdíl v odstínu lamel při větších objemech v dané barvě.
 • Rozdíly kresby u imitací dřeva.
 • Závady způsobené nesprávným užitím nebo nesprávným používáním výrobku.
 • Závady způsobené mechanickým poškozením ze strany uživatele.Ve Vsetíně  : 1.1.2019

Ing.Karel Peltsarszký
jednatel

Objednávejte u nás

Jsme připraveni poskytnout našim zákazníkům veškeré odborné zázemí, profesionální servis a individuální přístup.

Česká firma s dlouholetou tradicí již od roku 1991

Vysoká kvalita
našich výrobků

Individuální přístup
k zákazníkům

Marketingová podpora - vzorky, vzorníky, tiskoviny

Technická a obchodní školení
v naší vzorkovně

Široký sortiment námi vyráběných produktů